ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             วันที่ 9 มกราคม 2556 พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 19/2556 ที่ห้องประชุมตึกติสสะ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 

             พระราชญาณปรีชา กรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)ได้กล่าวถวายรายงานความว่า “กราบเรียนพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ผู้แทน  เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง
            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)   คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รู้สึกเป็น
พระคุณอย่างสูงยิ่ง ที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้มอบหมายพระเดชพระคุณมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้
             สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ในความอุปถัมภ์ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระภิกษุเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้น  ตั้งแต่  พ.ศ.  2538  เป็นต้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

             1.เพื่อเตรียมพระธรรมทูตที่มีคุณภาพ มีศีลาจารวัตรอันดีงาม มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในทางโลกและทางธรรม ส่งไปปฏิบัติศาสนกิจประจำวัดต่าง ๆ ในต่างประเทศ
             2.เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความสามัคคี มีความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ในต่างประเทศ และให้มีหลักการสอนในทางเดียวกันให้มากที่สุด
             3. เพื่อสนองงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม
             4. เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก
             หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ใช้เวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 ภาคคือ ภาควิชาการ ภาคนวกรรม    ภาคจิตภาวนา  และภาคศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย
             ภาควิชาการมีรายวิชาต่าง ๆ 14 วิชาเช่น พระไตรปิฎกสังเขป พุทธปรัชญา ศาสนาทั่วไป ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ เป็นต้น
             ส่วนภาคนวกรรม เป็นการเสริมเพิ่มความรู้ ตลอดถึงการฝึกปฏิบัติในด้าน การบูรณปฏิสังขรณ์  วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและจัดการงานก่อสร้างในเบื้องต้น
    ส่วนภาคจิตภาวนาได้กำหนดให้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันหลังทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น นอกจากนั้นยังมีจิตภาวนาภาคสนาม  โดยออกไปฝึกที่สำนักปฏิบัติวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  เพื่อให้เกิดประสบการณ์จากสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติจิตภาวนา

              สำหรับผู้บรรยายรายวิชาและวิทยากรพิเศษ  ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น  ส่วนการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย  โดยได้รับความอุปถัมภ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  ด้านสถานที่พักและสถานที่ฝึกอบรมพระธรรมทูตนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จังหวัดนครสวรรค์   และวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา  อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นอย่างดีตลอดมา
             สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 19 นี้  มีจำนวน 52 รูป  ประกอบด้วยวิทยฐานะพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญเอก 1 รูป และเปรียญโท 3 รูป เปรียญตรี 5 รูป แผนกธรรม นักธรรมเอก 43 รูป นักธรรมโท 9 รูป ในจำนวนนี้มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก 2 รูป ปริญญาโท 6 รูป ปริญญาตรี  20 รูป  และต่ำกว่าปริญญาตรี 24 รูป  คาดว่าการฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ ครั้งนี้ จะได้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความมั่นใจ มีศีลาจารวัตรอันดีงามและความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อไป
             บัดนี้งานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมแล้ว ขอประทานกราบเรียนพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตา กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นสิริมงคล แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  ตลอดถึงอุบาสก อุบาสิกา ผู้ถวายการอุปถัมภ์ครั้งนี้โดยทั่วกัน

             พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ประธานในพิธีปฐมนิเทศได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศสรุปความว่า “การที่เราจะไปต่างประเทศนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เพราะบางประเทศไม่ค่อยเจริญ การอยู่ในประเทศไทยแม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ไม่ลำบาก เราอยู่ในประเทศไทยบางวันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนมากนักเราอยู่ในประเทศไทยไม่ค่อยลำบาก แต่การไปอยู่ในต่างประเทศนั้นบางทีก็ลำบาก ไม่เป็นอย่างที่เราคิด ในการส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งแรกนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดำรัสว่า “พวกเราพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ ขอให้พวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนหมู่มาก”  นั่นเป็นพระดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอรหันตสาวกก่อนออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลัการสำคัญของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอรหันต์จำนวน 1250 รูป คือ “ไม่ทำบาป การยังกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว”  ดังนั้นพระธรรมทูตจะสอนอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบของเรื่องสามเรื่องนี้ เราจะไม่สอนนอกเหนือไปจากนี้

             ประการต่อมาพระองค์สอนว่าคนที่จะไปสอนคนอื่นนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือต้องอดทนให้ได้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ต้องไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร และต้องสำรวมในพระปาฏิโมกข์ โอวาทในครั้งนั้นถือว่าเป็นมรดกสำคัญของพระธรรมทูต เราต้องยึด มั่นในหลักการนั้นไว้ให้ดี พระธรรมทูตถือว่าเป็นผู้ที่มีกุศลเจตนาในการที่จะเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา พวกเราเป็นผู้จดจำหลักธรรมคำสอน มีพุทธภาษิตแสดงไว้ในขุททกนิกาย ธรรมบท (25/31/55) ความว่า
                                     สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน    ยโสโภคสมปฺปิโต
                                     ยํ ยํ ปเทสํ ภชติ            ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต ฯ
             แปลความว่า “กุลบุตรผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เพรียบพร้อมแล้วด้วยยศและโภคะ ไปถึงประเทศใดๆ เป็นผู้อันคนบูชาแล้วในประเทศนั้นๆ แล” 

             พุทธภาษิตนี้นี้เป็นคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ที่จะไปสอนต้องมีคุณสมบัติว่ามีดีจริง ปฏิบัติได้จริง สามารถทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้จริง พระธรรมทูตต้องมีศีล จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุข แม้จะไปอยู่ในสถานที่แตกต่างจากบ้านเรา แต่ก็อยู่ได้อย่างมีความสุข อยู่อย่างสันติอย่าให้มีความขัดแย้ง สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันทำให้สภาพเปลี่ยนไปเหมือนต้นไม้ ปลูกในเมืองไทยมีรสหวาน แต่พอไปอยู่ที่ต่างประเทศมีรสเปรี้ยวมาก ผมเคยนำเอาส้มโอไปปลูกที่วัดฟอริดา แต่มีรสเปรี้ยวแตกต่างจากบ้านเรามาก เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปทำให้รสชาติแตกต่างกันไปด้วย

             พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตทุกท่านมีกุศลเจตนาที่ดีที่จะอบรมพระธรรมทูตเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอให้เป็นผู้สำเร็จในการฝึกอบรม ขอให้มีความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาทุกท่าน บัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ บัดนี้
             พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุได้กล่าวต้อนรับว่า “ขอให้พระธรรมทูตทุกท่านฝึกด้วยความเข้มข้นเข้มแข็งให้เหมาะกับการที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ นี่คือสาระสำคัญของการฝึกอบรม วัดพระศรีมหาธาตุพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้มีความเป็นสัปปายะต่างๆ เช่น เสนาสนะสัปปายะ อาหารสัปปายะ คิลานสัปปายะ พอสมควรแก่กำลังและความสามารถ ผมในนามเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุขอต้อนรับด้วยความเต็มใจ  หากมีอะไรขาดเหลือขอให้บอกโดยบอกผ่านมาทางเลขานุการวัด ผมขอตั้งจิตอธิษฐานถวายพรแก่ท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตทุกท่าน ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยอำนาจคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันอบรมสั่งสมมา ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านจงประสบความสำเร็จ

             พระธรรมปาโมกข์ ประธานกรรมการฝึกอบรมภาคนวกรรมได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสรุปความว่า “หลังจากนี้เมื่อพวกท่านฝึกอบรมภาควิชาการจบแล้ว ก็จะไปฝึกภาคนวกรรมที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ นครสวรรค์ เมื่อท่านไปอยู่ในต่างถิ่นต่างที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกัน ผลไม้บางอย่างหวานที่เมืองไทย แต่ไปอยู่ต่างประเทศอาจเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวได้ พวกท่าต้องเค็มเข้าไว้จึงจะเอาชนะรสเปรี้ยวได้ ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคนวกรรมผ่านหิน ปูน ทรายให้ได้เสียก่อน ปูนในการก่อสร้างนั้นมีคำเรียกขานไว้น่าคิดว่า “ไม่มีตีนรู้ยัน ไม่มีฟันรู้กัด” หากผ่านภาคการก่อสร้างได้ก็สามารถอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมั่นคง พระธรรมทูตอย่าเอาความสบายเป็นที่ตั้ง ต้องฝึกอย่างเข้มข้นเอาจริง ต้องมีศรัทธาและความเพียรให้แน่วแน่ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธาณในวันก่อนการตรัสรู้ไว้ว่า “หากเลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามที หากไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกจากบัลลังค์นี้”
             ในการลับมีดให้คมนั้นจะต้องมีทั้งหินและมีดเป็นส่วนประกอบ เป็นการเสียสละของหินและมีด นั่นคือการสละของทั้งสองอย่างคือหินและมีด ความคมจริงๆของมีดจึงมาจากหินและมีดนั่นเอง  พระธรรมทูตต้องฝึกความคมก่อนที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกท่าน ปีนี้ต้องไปฝึกอบรมที่ประเทศอินเดียต้องผ่านไปให้ได้ หากเป็นเหล็กก็ต้องผ่านการตีจนร้อน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตทุกท่านเมื่อจบการฝึกอบรมออกไปจะเป็นเหมือนเหล็กกล้าที่พร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้  หากคิดจะเป็นผู้ชนะต้องเอาแบบอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงชนะมาร

             จากนั้นพระเถรานุเถระอีกหลายท่านเช่นพระเทพปัญญามุนี พระราชพิศาลมุนี พร้อมทั้งพระเถรานุเถระอีกหลายรูปได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
             พระครูประกาศธรรมนิเทศ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ในประเทศอินโดนีเซียได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสรุปความได้ตอนหนึ่งว่า “พระธรรมทูตจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีคติประจำใจไว้ว่า  “Learn for understand,  Look for remember, Doing a real thing, Everything is easy”  แปลความได้ว่า “เรียนห้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง ทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องยาก” เรียนไม่คิดไร้ผล คิดไม่เรียนก็อันตราย” ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จตามเจตนาทุกประการ

             นายอุดม ทรงขจร ผู้อำนวยการส่วนสารนิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายความรู้สรุปความว่า “ส่วนสารนิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ดูแลพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ที่ผ่านมาพระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมมีประมาณ 3000 กว่ารูป ที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำในวัดไทยในต่างประเทศประมาณ 1000 กว่ารูป มีวัดไทยประมาณ 360 วัด ส่วนสารนิเทศฯ ดูแลอำนวยความสะดวกพระธรรมทูตในต่างประเทศ ต้องได้รับการคัดเลือกจากสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตในแต่ละปี มีวัดไทยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10 วัด ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่สนใจเรื่องวิปัสสนา ซึ่งคนต่างประเทศให้ความสนใจมาก

             การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556  ใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 3เดือน ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ แก่พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
             กองรายได้ฯ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-521-0311
             พระครูวิลาสสรธรรม (บรรเจิด)                              โทร.081-828-1760
             พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร                                    โทร.086-788-9374
             พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส                                      โทร.087-724-8899

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
09/01/56


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก