ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พระธรรมทูต สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) (สพธต)จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุมวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธาน
 

         พระธรรมเมธาจารย์ได้กราบเรียนให้พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหารกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานในการเปิดการประชุม วาระที่นำเสนอในที่ประชุมมีหลายเรื่อง ตามวาระการประชุม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ในต่างประเทศในสี่ทวีปคือ

 

         (1)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในฮ่องกงไต้หวันระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 ณ สำนักสงฆ์พุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน(2)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (3)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซีดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย (4)การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ สำนักสงฆ์สมณะ เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระของการเสนอการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556 ซึ่งกำหนดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555-13 ธันวาคม 2555  สอบข้อเขียนวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และกำหนดให้มีการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2556 – 8 เมษายน 2556  สถานที่ฝึกอบรมภาควิชาการที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ภาคนวกรรม(ก่อสร้าง) ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์ ส่วนภาคจิตภาวนาที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา 

 

        การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 19/2556 คณะกรรมการมีมติให้มีการเดินทางไปฝึกอบรมภาคสนามที่ประเทศอินเดีย เพื่อที่จะได้สัมผัสกับสถานที่จริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ส่วนสถานที่เบื้องต้นคือสังเวชนียสถานสี่ตำบล  
         สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ได้ฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแล้วจำนรวน 18 รุ่น มีพระภิกษุที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตจำนวน 1117 รูป  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศจำนวน 598 รูป  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิมหามกุฏราชราชวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

 

         ปัจจุบันมีพระธรรมทูตที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสี่ทวีปทั่วโลกมีวัดไทยในต่างประเทศจำนวนมาก พระสงฆ์เหล่านั้นส่วนหนึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
         รายละเอียดการรับสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โทรศัพท์ 02-282-6182 หรือที่วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
11/10/55

 

 

 

   ดูภาพการประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูต

   

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก