ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             แม้ว่างานมหาชาติวัดมัชฌันติการามจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ แต่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ได้เริ่มมาตั้งแต่เช้า พระภิกษุสามเณรพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกามาร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งตกหนักมาก แม้ตอนเช้าก็ยังพรำไม่หยุด สถานที่จึงแฉะไปด้วยน้ำฝน การจัดสถานที่นั้นมีวัตถุประสงค์คือเนรมิตศาลาการเปรียญให้เป็นป่าเพราะเชื่อกันว่าพระเวสสันดรพร้อมทั้งนางมัทรี และกัณหา ชาลีได้เสด็จออกจากกรุงสีพีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีในป่า

 
             ผลไม้ได้รับการบริจาคมาจากเจ้าของสวนผลไม้จากจังหวัดราชบุรี และเจ้าของผลสวนผลไม้จากเพชรบุรี ผลไม้จึงมีหลากหลายชนิด บรรทุกรถมาสี่คันรถ ผลไม้มีหลายชนิดเช่นกล้วย อ้อย ส้มโอ มะกอก มะนาว มะพร้าว ฟัก แฟง แตงโม เป็นต้น

 

             การประดับตกแต่งกว่าจะแล้วเสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงหนึ่งทุ่ม สาเหตุเพราะต้องรอผลไม้ที่กำลังเดินทางมาไม่พร้อมกัน เพราะต้องเดินทางท่ามกลางสายฝนมาตลอดทาง ฝนเจ้ากรรมก็ตกไม่ยอมหยุด
             มีเจ้าภาพแสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติหลายท่าน ขออนุญาตนำเผยแผ่พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรองค์แสดงธรรม เผื่อใครอยากจะเลือกฟังพระสงฆ์รูปไหน แสดงกัณฑ์อะไรจะได้กะเกณ์เวลาในการเดินทางได้ถูกต้อง เพราะฝนฟ้าในปัจจุบันไว้ใจไม่ค่อยได้

 

 

 

รายชื่อพระภิกษุสามเณรเทศน์มหาชาติและเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
วันเสาร์ที่ 29  กันยายน  2555

 

กัณฑ์ที่     กัณฑ์                     องค์แสดงธรรม                                    เจ้าภาพ


คาถาพัน  คาถาพัน 1             พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน         คุณรัชฎาวรรณ วรรณศรีเพ็ชร

                                                                                     คุณฉวีวรรณ ชัยจันทร์

                                                                                     คุณสุมาลี มานะการส

                                                                                     คุณวัลภา จำนง
คาถาพัน  คาถาพัน 2            พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน        คุณสุเมธี จำรูญวัฒน์,ประทุม ใจชื่น
คาถาพัน  คาถาพัน 3            พระแวงชัย ธมฺมกาโม                  คุณมณี  พรหมเดช และคณะ
1            กัณฑ์ทศพร 19      พระครูอุชชัยพุทธปริตร                คุณนพวรรณ เขียวเอม
2            กัณฑ์หิมพานต์ 134 พระครชานนท์ สิริธโร                 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
3            ทานกัณฑ์  209      พระมหาชูเกียรติ โชติปญฺโญ         คุณรัชฎาวรรณ วรรณศรีเพ็ชร
4            กัณฑ์วนปเวสน์ 57  สามเณรภาณุวัฒน์  นามเดช         นางชุ่ม  สว่างศรี
5            กัณฑ์ชูชก  79        พระพัชรวี   พรหฺมสฺสโร               คุณพิไลลักษณ์  นาคเจริญ

                                                                                     คุณสุธาทิพย์ ปิ่นทอง
6            กัณฑ์จุลพน  35      พระเสฏฐนันท์ ภทฺราวุโธ             คุณนพวรรณ เขียวเอม

                                                                                     คุณรัชฎาวรรณ วรรณศรีเพ็ชร

 

7              กัณฑ์มหาพน 80     พระชาลี  ปริชาโน                           สส. ชื่นชอบ คงอุดม

                                                                                             คุณบำรุง พงศ์ทรรพ
8              กัณฑ์กุมาร  101      พระมหาไชยถนอม ชยธมฺโม              คุณประภาพร  แดงชิต
9              กัณฑ์มัทรี 90          สามเณรวุฒิชัย แสงแก้ว                   คุณชวันรัตน์  โชคประสิทธิชัย

                                                                                             คุณสุรีย์ สหเจริญ
                                                                                             คุณสมคิด  ทองทับ
10            กัณฑ์สักกบรรพ 43  พระมหาอนุสรณ์ สิริจนฺโท                  คุณรัชฎาวรรณ วรรณศรีเพ็ชร
11            กัณฑ์มหาราช 69    สามเณรเอกณัฐ  มหานิล                   คุณสมคิด  ทองทับ
12            กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36   สามเณรจิรวัฒน์  เทศเทียม                คุณฐานิยา  พรวัฒนเจริญ
13            นครกัณฑ์  48        พระครูธีรสารปริยัติคุณ                      สำนักนารีพรต

                                                                                             คุณสมคิด  ทองทับ


 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
28/09/55

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก