ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         สำนักพัฒนาคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดประชุมวิพากษ์ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)  ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร(วันที่ 11 กันยายน 2555)  เขาเชิญตัวแทนจากศาสนาต่างๆ นักวิชากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคุณธรรมเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมจึงมีทั้งนักบวชจากหลายศาสนา และฆราวาส ร่วมกันวิพากย์ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ งานนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้า
 

         ช่วงขณะที่กำลังเดินเข้าโรงแรมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกลัวว่าจะถูกคนมองในแง่ร้าย แต่พนักงานต้อนรับบอกว่านิมนต์เลยครับหลวงพ่อ มากันหลายรูปแล้ว จึงเบาใจว่าอาตมาไม่ได้เข้าโรงแรมรูปเดียว ยังมีอีกหลายรูปเข้าร่วมในการวิพากย์ครั้งนี้ พักหลังๆการประชุมมักจะจัดที่โรงแรมเพราะมีความสะดวกมากกว่าที่อื่น แต่ก่อนหากเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมักจะนิยมจัดในวัด เพราะสภาพพื้นที่และบรรยากาศเหมาะที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แต่หลายปีมานี้งานประชุมส่วนมากต่างพากันไปจัดในโรงแรม พระสงฆ์จึงต้องเดินเข้าโรงแรมเพื่อเข้าร่วมประชุม


         ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนดพันธกิจไว้ห้าประการคือ(1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมและมีวิถีชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเป็นไทย (2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักในความสำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม (3) สร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล เป็นสังคมสมานฉันท์และยั่งยืน (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ และ (5) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
         กำหนดยุทธศาสตร์ไว้สี่ยุทธศาสตร์คือ(1)วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย (2)สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม(3)สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ(4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
         กำหนดแผนกุลยุทธไว้อีกสิบหกประการ หากทำสำเร็จตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับนี้สังคมไทยจะมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น สันติสุขในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์คือคนไทยยึดถือและปฏิบัติตามคุณธรรมเก้าประการเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตคือมี(1)สติ อดทน อดกลั้น (2)ความซื่อสัตย์สุจริต (3) ขยันหมั่นเพียร (4)ความรับผิดชอบและมีวินัย(5) เมตตา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (6)ความกตัญญู(7)ความสามัคคี (8)ความยุติธรรม (9) พอเพียง ประหยัดและอดออม

 

         ดูจากคุณธรรมพื้นฐานเก้าประการแล้วอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด อย่างเช่นความละอายและเกรงกลัวต่อบาป(หิริ โอตตัปปะ) อันเป็นธรรมคุ้มครองโลกก็น่าจะเพิ่มเข้ามาได้ เพราะหากคนมีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาปแล้ว การทำความผิดศีลธรรมจะลดน้อยลง แต่อย่างน้อยคุณธรรมทั้งเก้าก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมได้ส่วนหนึ่ง
         ปีพุทธศักราช 2550 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 88 ง ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ซึ่งได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า “คุณธรรม” หมายความว่า สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย
         ในระเบียบสำนักนายกฉบับเดียวกัน ยังได้ให้คำจำกัดความของจริยธรรมไว้ว่า “จริยธรรม” หมายความว่ากรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินชีวิต


         งานนี้สำนักพัฒนาคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตั้งความหวังไว้อย่างเต็มที่ว่าร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 จะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย คุณธรรมต้องปลูกฝัง ส่วนจริยธรรมต้องส่งเสริม ต้นไม้หากจะให้มั่นคงแข็งแรงทนต่อกระแสลมแรงได้ต้องปลูกมาตั้งแต่ต้นยังเล็ก มนุษย์ก็เฉกเช่นเดียวกันหากอยากให้คนในสังคมมีคุณธรรมก็ต้องปลูกฝังแต่ยังเด็กค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทีละนิด

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
11/09/55

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  http://www.dra.go.th/

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก