ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มส.ได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดโครงการธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน จัดกระบวนการธรรมปรึกษาเยียวยาใจ ซึ่งจะประยุกต์ใช้กระบวนการจิตวิทยา การให้คำปรึกษาทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล จัดกิจกรรมธรรมนันทนาการ และนำสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว น้ำขังอยู่ และกำลังจะท่วม โดยประสานจัดกิจกรรมในวัดที่เป็นศูนย์พักพิงหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดเป็นศูนย์พักพิง ตลอดจนบ้านที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเป็นผู้เยียวยาจิตใจ

           พระวิจิตรธรรมาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า การทำงานจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนซึ่งจะดำเนินการดังนี้ 1. สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่จะจัดส่งคณะพระวิทยากรลงเยี่ยมเยียนและจัดกระบวนการธรรมปรึกษาเยียวยาใจ 2. ประสานพื้นที่ กำหนดวัน-เวลา สถานที่ในการลงพื้นที่ 3. พระวิทยากรจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกสภาพจิตใจรายบุคคล เพื่อเยี่ยมเยียน เยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง

           สำหรับระยะสั้นหลังผลกระทบ ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 54 จะมีการรับสมัครพระวิทยากรอาสาสมัครและจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการธรรมปรึกษา เยียวยาใจ การจัดกิจกรรมธรรมนันทนาการ และการนำสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก่อนที่จะมีการประสานพื้นที่ กำหนดวัน-เวลา สถานที่เพื่อเข้าไปจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

ส่วนระยะต่อเนื่อง ฟื้นฟู เดือน ม.ค.-มี.ค. 55 จะมีการจัดอบรมถวายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการธรรมปรึกษา เยียวยาใจ แด่พระสงฆ์ในวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่อส่งเสริมให้ท่านร่วมกับพระวิทยากรในโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจแก่ชุมชน และแสวงหาภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มการจัดกิจกรรมเยียวยาและฟื้นฟูชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

 

ที่มา:http://www.dailynews.co.th/newstartp...ntentID=174419

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก