ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาให้พระครูปลัด สุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีตั้งเจ้าอาวาสวัดจีนในลุมพินี ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก่อสร้างวัดจีนในลุมพินี ประเทศเนปาลขึ้น และได้แต่งตั้งให้พระธรรมาจารย์อิ้นชุ่น เจ้าอาวาสวัดหงฝ่า มณฑลกวางตุ้ง และรองประธานพุทธสมาคมจีน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบหมายผู้แทนไปร่วมพิธี พร้อมส่งสารมุทิตาความว่า "ในนามคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย ขอมุทิตาจิตอย่างยิ่งในโอกาสที่พระธรรมาจารย์อิ้นชุ่น เจ้าอาวาสวัดหงฝ่า เมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจีนในลุมพินี ประเทศเนปาล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้พระธรรมาจารย์อิ้นชุ่น เจริญรุ่งเรือง เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์สุขต่อชาวโลกตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาจุฬาฯ เป็นผู้อ่านสารดังกล่าว

            ในพิธีครั้งนี้มีประธานพุทธสมาคมจีน (พระธรรมาจารย์ ฉวนอิ้น) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองประธานาธิบดีเนปาล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นอกจากนั้น ยังมีรัฐมนตรีศาสนาของจีน เนปาล และแขกผู้มีเกียรติจากหลายประเทศ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

            จากนั้นวันที่ 30 มีนาคม 2554 พระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มอบให้พระราชรัตนรังษี รองประธานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย-เนปาล ผู้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี จัดพิธีต้อนรับและเฉลิมฉลองเจ้าอาวาสใหม่ของวัดจีน ณ วัดไทยลุมพินี

            โดยจัดริ้วขบวนช้าง 4 เชือก รับรองคณะสงฆ์ผู้ใหญ่และเจ้าอาวาสใหม่แห่งวัดจีนมาที่วัดไทยลุมพินี และอาราธนาคณะสงฆ์นานาชาติจากวัดต่างๆ ในบริเวณลุมพินีสถานมาเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี สร้างความประทับใจต่อคณะสงฆ์จีนและพุทธศาสนิกชนชาวจีนที่ไปร่วมในพิธีดังกล่าว

ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=
TUROaWRXUXdNVEE0TURRMU5BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1TMHdOQzB3T0E9PQ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก