ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป ดังนี้
           ๑. พระปลัด สมปอง สุนฺทโร วัดแหลม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
           ๒. พระนันท์ธวรรตน์ วชิรญาโณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่าวิมุตติ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
           ๓. พระพงษ์ชัย วิสุทฺธาจาโร วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่าวิมุตติ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
           ๔. พระศักรพงศ์ ปญฺญาวุโธ วัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดถ้ำคีรีวงษ์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
           ๕. พระธนวัฒน์ อคฺควีโร วัดเขาถ้ำพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอุตตมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
                      ๑.๒ อนุมัติให้ พระธรรมสิทธินายก และพระเทพวรมุนี เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศนอร์เวย์

๒. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๒.๑ อนุมัติเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คือ
       ๑. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
       ๒. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
       ๓. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
       ๔. พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
       ๕. พระเทพโมลี วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
       ๖. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
       ๗. พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
       ๘. พระครูประกาศธรรมนิเทศ วัดวิปัสสนาคราหะ ประเทศอินโดนีเซีย
       ๙. พระครูปริยัติศาสนคุณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
      ๑๐. พระมหาไทย ปุญญมโน วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
      ๑๑. พระมหาอรุณ อรุโณ วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร
      ๑๒. พระสันติ สนติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร
๒.๒ อนุมัติหนังสือเดินทางราชการแก่ พระเทพสิทธิโกศล เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๓ เห็นชอบการขอเช่าที่ดินวัดปันเจียง (ร้าง) ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒.๔ อนุมัติให้ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
๒.๕ อนุมัติการขอตั้งงบประมาณค่าใช้สอยประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้
       - วัดบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       - วัดใหม่เทพนิมิตร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒.๖ เห็นชอบการปฏิบัติของวัดในเรื่องเงินค่าตอบแทนการทำสัญญาจดทะเบียนทางภาระจำยอม
๒.๗ เห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ฝ่ายบรรพชิต
๒.๘ ไม่ขัดข้องให้สมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันและคณะมุขนายกเข้าเยี่ยมคารวะ

๓. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๓.๑ มอบกัปปิยภัณฑ์กองทุน “ทุนวัดช่วยวัด”
๓.๒ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม ช่วยเหลือผู้ฟอกเลือดล้างไต
๓.๓ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด
๓.๔ โครงการ “ศิริราช ๙ มงคล”
๓.๕ รายงานวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
๓.๖ รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
๓.๗ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (รับทราบ และขออนุโมทนา)
๓.๘ ชี้แจงกรณีพระไทยไปประเทศพม่า (เชียงตุง)
๓.๙ รายงานวัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดชุมพร


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา  ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม / ตรวจ


ส่วนงานมหาเถรสมาคม  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘
http://www.mahathera.org/

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก