ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา มุ่งให้พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้ สามารถเผยแร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
            พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงภารกิจของสำนักงานฯ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ที่ได้มุ่งเห็นบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้สำเร็จเปรียญธรรม 9ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ มีความเข้าใจในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2วัน มีพระบัณฑิตฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 400รูป คาดว่าพระบัณฑิตที่เข้าประชุมครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่พระพุทธสาสนา ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป 
 
แหล่งข่าว:กรมประชาสัมพันธ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 19:10 น.
ที่มา:
http://news.sanook.com/scoop/scoop_367799.php

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก