ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

             วันที่ 10 มีนาคม 2558  ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ได้มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2558 ในระดับเปรียญเอก คือ ประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7, 8 และ 9 ประโยค โดยมีพระภิกษุ สามเณรจำนวนมากรอฟังการประกาศผลสอบ ทั้งนี้ ก่อนการประกาศผลสอบ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กล่าวกับเจ้าสำนักเรียน พระภิกษุสามเณร ที่มาร่วมฟังผลการสอบครั้งนี้ว่า ผลการสอบในปีนี้เป็นที่น่าพอใจ ในการประกาศผลสอบที่วัดสามพระยา จะประกาศเฉพาะระดับเปรียญเอกเท่านั้น ส่วนในระดับอื่นๆ ได้ทยอยประกาศที่วัดปากน้ำ และในวันที่ 11 มีนาคม 2558 จะมีการมอบผลสอบทุกระดับให้กับเจ้าสำนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำไปติดประกาศผลสอบยังสำนักเรียนต่างๆ ต่อไป

 
             สำหรับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดสอบบาลีศึกษาให้กับฆราวาสที่สนใจเรียนบาลี โดยมีผู้เข้าสอบ 200 คน แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลของผู้ที่สอบผ่านในช่วงที่ผ่านมาจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) จึงยังไม่สามารถประกาศผลได้ ถ้าหากเมื่อได้ข้อมูลจากทาง มมร. แล้วจะประกาศผลสอบได้ในเร็วๆ นี้      
             ด้านพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการ มส. เริ่มประกาศรายชื่อพระภิกษุสามเณร ที่สอบผ่านในระดับ ป.ธ.7 จำนวน 127 รูป และ ป.ธ.8 จำนวน 75 รูป ทีละรายชื่อเสร็จแล้ว พระพรหมโมลี จึงเริ่มประกาศรายชื่อพระภิกษุสามเณร ที่สอบผ่านในระดับ ป.ธ.9 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ 413 รูป ขาดสอบ 73 รูป คงสอบ 340 รูป สอบได้ 49 รูป คิดเป็นสอบได้ ร้อยละ 14.41 โดยมีสามเณรสมองเพชรสอบผ่านในครั้งนี้ 8 รูป และผู้เข้าสอบจากโมลีโลกยาราม สอบผ่านมากที่สุดจำนวน 4 รูป
             สำหรับรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่าน ป.ธ.9 มีดังนี้

             1. พระมหามณฑล ฐิตเวโท (นนทะโคตร)     วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
             2. พระมหาธันยวัฒน์ ธีรญาโณ (รอดพันธ์)     วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ
             3. พระมหาพัชระ ญาณวีโร (ภักดีราช) วัด    เทวราชกุญชร กรุงเทพฯ
             4. พระมหาวินัย สุขเวสโก (วิเศษ)     วัดสุคันธาราม กรุงเทพฯ
             5. พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล (ลัดดารัมย์)     วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ
             6. พระมหาดำเนิน พลวโร (พวงดอกไม้)     วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
             7. พระมหาทัชชพงษ์ ทชฺชวํโส (บุตรเคน)     วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
             8. พระมหาถาวร ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)     วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ
             9. สามเณรเอกชัย คำลือ     วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพฯ
             10. พระมหาเสรี สารเมธี (อันเชื้อจีน)     วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
             11. พระมหาสุนิติ ปญฺญาสิริ (ผดุงเดช)     วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
             12. พระมหาไพฑูรย์ วชิรธมฺโม (ประทุมทิพย์)     วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ
             13.พระมหาอัฏฐรัฐ ธีริสฺสโร (อดุุลย์รัฐธาดา)     วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ
             14. พระมหาสุมิตร สุมิตฺโต (บูรณศิริศิลป์)     วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ
             15. พระมหาระวี กิตฺติโก (แสงทอง)     วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ
             16. พระธีรวิสิฎฐ์ ป. วิสิฏฺฐเวที (ปัญญาดิษฐ์)     วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ
             17. พระมหาสมชาย ชินทตฺโต (ฝอยสูงเนิน)     วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
             18. พระมหาณัฐพล พลาธิโก (กาศสนุก)     วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
             19. สามเณรขวัญชัย บุตรวิเศษ     วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
             20. สามเณรจีรศักดิ์ ลีลาทอง     วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
             21. พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ (วิญ)     วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
             22. พระมหาประยงค์ ฐานวโร (เมืองชวา)     วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
             23. พระมหาสาคร วรนาโม (นามสุขี)     วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
             24. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย     วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
             25. พระมหาประดิษฐ์ โอภาโส (หล่อยตา)     วัดรัษฎาธิษฐาน กรุงเทพฯ
             26. พระมหาสายัณห์ ธมฺมทีโป (มะโนแก้ว)     วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ
             27. พระมหาวิทยาภรณ์ จกฺกวโร (กุลสุวรรณ)     วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
             28. พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ (สหกาญจนกุล)     วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
             29. พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย (ศรีขาว)     วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
             30. พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ (กรวยทอง)     วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
             31. พระพิสิฐ ป. วุฑฺฒิเมธี (กุลชัยเสถียร)     วัดเขียนเขต ปทุมธานี
             32. พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม (นกเทศ)     วัดจากแดง สมุทรปราการ
             33. พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี (ศิริ)     วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
             34. พระมหาเสน่ห์ ธมฺมานนฺโท (สินธุชัย)     วัดอ่างทอง อ่างทอง
             35. พระมหาทองสุข สนฺตจิตฺโต (จันทร์โสม)     วัดไชโย อ่างทอง
             36. สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม     วัดจองคำ ลำปาง
             37. สามเณรธนวัฒน์ วิเชีย     วัดจองคำ ลำปาง
             38. สามเณรยุรนันท์ โยธา     วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
             39. พระมหาวินัย วริสฺสโร (อรรคฮาด)     วัดพระธาตุพนม นครพนม
             40. พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ)     วัดสะแก นครราชสีมา
             41. พระมหาวิษณุ กนฺตาจารี (เดชบุญ)     วัดศาลาลอย สุรินทร์
             42. พระมหาสมควร สิริปญฺโญ (หงษ์สกุล)     วัดสุทธิวารี จันทบุรี
             43. พระมหาประจักษ์ ปญฺญาลาภี (พนาลัย)     วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
             44. พระมหาพีระยุทธ์ อคฺคธมฺโม (ผลธรรม)     วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
             45. พระมหาอรชุน อริยวํโส (ชัยเดช)     วัดไร่ขิง นครปฐม
             46. พระมหาจตุพล ญาณธีโร (แจ่มศิริพรหม)     วัดสวนหงส์ สุพรรณบุรี
             47. พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก (สุทธิชาติ)     วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
             48. สามเณรศุภกร โสฬส     วัดเทพนิมิตร ภูเก็ต
             49. พระมหาอุดม อุปสโม (วงจาระ)     วัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา

ที่มา:

http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000028370

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก