ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และมอบทุนการศึกษา ตำราเรียน แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ถึง เปรียญธรรม 8 ประโยค(ธรรมยุต) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร

           พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารคณะธรรมยุตได้ถวายรายงานแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีสรุปความว่า   “เกล้าฯ พระพรหมมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ในนามคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุต ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาเป็นประธาน การจัดมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และถวายทุนโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยค  ประจำปีการศึกษา 2557 ความเมตตานี้จักอยู่ในความสำนึกของคณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมพิธีตลอดไป 
           การจัดมุทิตาในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 ปรารภโดยมุ่งหมายโดยพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ในการที่คณะสงฆ์จัดให้มีการเรียนการสอนตลอดจนการสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วพระราชอาณาจักร ในปีการศึกษา 2557 นี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 26 รูป  ผู้สอบได้ เปรียญธรรม 1-2 ถึงเปรียญธรรม 8 ประโยคจำนวน  6,148 รวมทั้งสิ้น  6,174 รูป
           คณะสงฆ์คณะธรรมยุตโดยกรรมการบริหารคณะธรรมยุตได้มีสมานฉันท์มีมติให้กำหนดจัดมุทิตาขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
           1. เพื่อสนองพระราชดำริถวายอนุโมทนาในพระราชศรัทธา  และโดยเสด็จพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่ได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พุทธธรรมสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นปฐม
           2. เพื่อจัดมุทิตาพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม โดยเฉพาะผู้สอบได้เปรียญธรรม 9  ประโยคทั่วประเทศจำนวน 26 รูป ด้วยการถวายของที่ระลึกหนังสือพระไตรปิฎกรูปละหนึ่งชุด และกัปปิยภัณฑ์ ถวายกัปปิยภัณฑ์พร้อมตำราเรียนแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค – 8 ประโยค จำนวน 63 รูป ตามลำดับ  สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยคและ 4 ประโยคมี 125 รูป ถวายกัปปิยภัณฑ์โดยส่งไปยังเจ้าอาวาสที่พระภิกษุสามเณรสังกัดอยู่ รวมเป็นเงินกัปปิยภัณฑ์ที่จัดถวายในปีพุทธศักราช 2557 ทั้งสิ้น 1,034,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว เพื่อถวายอนุโมทนาในพระราชศรัทธาโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมศรัทธาปสาทะขององค์กร มูลนิธิ พระเถรานุเถระ  ตลอดถึงคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคกัปปิยภัณฑ์และทุนในการจัดมุทิตามอบเป็นทุนอุปถัมภ์ ตลอดจนผู้ร่วมพิธี
           เกล้า ฯ ขอประทานโอกาสเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯได้โปรดเมตตาให้พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้  รับประทานของที่ระลึก ตำราเรียน และกัปปิยภัณฑ์ เสร็จแล้วได้โปรดเมตตาประทานสัมโมทนียกถาเป็นทิฏฐานุคติสืบไป   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ
           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีได้ประทานของที่ระลึก ตำราเรียน และกัปปิอยภัณฑ์แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 5-8 ประโยค จากนั้นได้ประทานโอวาทสรุปความว่า “ท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงพระคุณของพระมหาเถระทั้งหลายที่ได้จัดงานมุทิตาในครั้งนี้  ท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกท่านทั้งหลาย ขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาในขั้นสูงขึ้นไป อันนี้เป็นความปลื้มใจของคณะผู้จัดงานแล้ว
           ผมขอถวายแด่ท่านทั้งหลายว่า คนเรานั้นต้องการความสำเร็จในชีวิต หมายความว่า จะไปไหนมาไหน ก็มีวาสนาบารมีขอให้คุณธรรมกับท่านทั้งหลายดังนี้

           ประการที่ 1 สักโก ขอให้ท่านทั้งหลายมีความองอาจ ความกล้าหาญ  กล้าพูด กล้าทำ กล้าศึกษาเล่าเรียนให้ถึงที่สุด ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้อง ท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคถือว่ากล้าในสิ่งที่ถูกต้อง
           ประการที่ 2 อุชุ หมายความว่าให้มีความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์อยู่เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะเราต้องซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกัน เช่นหากเราคบเพื่อนรู้ว่าเพื่อนไม่ซื่อตรงต่อเรา เราก็จะไม่คบอีกต่อไป หากซื่อตรงต่อกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ
           ประการที่ 3 สุหุชุ  ให้ซื่อตรงต่อตัวเอง  จะทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำ เป็นการชื่นชมต่อตัวเอง ย่อมได้พบกับความเจริญ
           ประการที่ 4 สุวโจ เป็นผู้ว่าง่าย ตรงข้ามกับผู้ว่ายาก ในกลุ่มของประชาชนต้องการผู้ว่าง่ายสอนง่าย  หากลูกๆเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย พ่อแม่ก็เย็นใจ
           ประการที่ 5 มุทุ ให้เป็นผู้มีความอ่อนโยน คนแข็งกระด้างไม่ค่อยมีคนชอบ คนส่วนมากชอบคนอ่อนโยน เพราะคนที่มีความอ่อนโยนย่อมเป็นคนรักใคร่ต่อคนอื่นๆ
           ประการที่ 6 อนติมานี   อย่าถือตัว เราอยู่ในสังคมต้องทำตัวให้เข้ากับสังคมให้ได้  อย่าถือตัว เช่นเราได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว ร่วมฉันภัตตาหารกับพระภิกษุรูปอื่นๆไม่ได้ อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ต้องทำตัวเหมือนเดิมดังที่เคยปฏิบัติมาแต่เก่าก่อน
           ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีคุณธรรมทั้ง 6 ประการนี้คือ “สักโก  อุชุ  สุหุชุ  สุวโจ  มุทุ  อนติมานี”   ก็จะประสบความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิต 

           ในงานนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยยังได้ทำพิธีมอบปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แก่ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์  ประธานฝ่ายการสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสนาดารามและพระบรมมหาราชวัง ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นกรรมการโครงการสารานุกรมไทย ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
           ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์  เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตาราม และให้การอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดอาวุธวิสิตาราม กรุงเทพมหานคร

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รายงาน
8/07/57

 

ภาพถ่าย : www.mbu.ac.th/

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก