ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557

     พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสรุปความว่า “ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 และตามพระดำริแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงของพระภิกษุสามเณร


 

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงโปรดให้จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย”  และเมื่อ พ.ศ. 2527 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติรับรองหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 4 คณะ คือ คณะศาสนาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

           ในปี พ.ศ. 2531 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชาคือพุทธศาสน์ศึกษา และสาขาวิชาศาสนาปรัชญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อรัฐสภา และได้รับอนุมัติจากรัฐสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติยกขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
           ในปีการศึกษา 2548 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดการศึกษาระดับปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และต่อมาได้อนุมัติให้เปิดศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ขยายการศึกษาไปเป็นวิทยาเขตในจังหวัดต่างๆ รวม 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย และได้สนองงานคณะสงฆ์ในการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
           ในการประทานปริญญาบัตรครั้งนี้เป็นสมัยที่ 47 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 59 จำนวน 2251 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 21 จำนวน 956 รูป/คน และปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สมัยที่ 5 จำนวน 14 รูป/คน รวม 3221 รูป/คน มีผู้ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 20 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 3 รูป”

           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานได้ให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สรุปความว่า “ ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มีธุระที่จะพึงศึกษาอยู่ 2 อย่างคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การสำเร็จการศึกษาฝ่ายปริยัตินั้นเป็นเพียงบันไดขั้นแรก ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ อันจะอำนวยให้ประสบผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธต่อไป ดังนั้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้ว จึงควรมีความสนใจเป็นอันมากในเรื่องการปฏิบัติธรรมและปฏิเวธธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นการศึกษาจะได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีความสนใจข้อนี้ให้มาก ปริญญาบัตรนี้เป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ปราศจากความรู้ความสามารถ

           ผู้ได้รับถ้าไม่มีความรู้ความสามารถจริง ปริญญาบัตรก็ไม่มีความหมาย เพราะฉะนั้นความเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตน ให้ความรู้ความสามารถนั้นกลายเป็นปัญญาที่แท้จริง ให้ได้ผลดีทั้งทางวิชาคือความรู้ และจรณะคือความประพฤติ ปริญญาบัตรนี้ก็จะมีความหมาย และทำให้ผู้ถือมีเกียรติเป็นที่น่าอนุโมทนา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนา ขอให้ทุกท่านหมั่นเพียรแสวงหา บุกเบิกให้ทันสมัยและทันโลก เพื่อนำมาปรับใช้ในบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น”


           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีสี่คณะ ปริญญาโท 5 สาขาวิชา ปริญญาเอกสองสาขาวิชาคือพุทธศาสน์ศึกษาและสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ mbu.ac.th

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38
รายงาน
 26/05/57   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก