ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 20/2557 ภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล  ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร

         พระธรรมปาโมกข์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ได้กล่าวรายงานสรุปความว่า “รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล  ขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมโดยสังเขปดังนี้ 

         ในนามคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน คณะกรรมการสำนักฝึกอบรมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 มีมติอนุมัติให้เพิ่มภาคศึกษาดูงานกราบนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย เนปาล ซึ่งเป็นดำเนินงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556  โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี จนการดำเนินการฝึกอบรมสำเร็จลงได้ด้วยดี  สำหรับการฝึกอบรมประจำปี 2557 นี้ ได้แบ่งการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานออกเป็นสองระยะ คือระยะแรกที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2- 20 มีนาคาม 2557
          ระยะที่สองโดยการปฏิบัติงานภาคสนามที่ประเทศอินเดีย เนปาล ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม- 3 เมษายน 2557 บัดนี้งานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านพร้อมแล้ว ขอพระคุณประธานในพิธีได้โปรดเมตตาเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขอถวายความเคารพ”

         พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 20 สรุปความว่า “พระเถรานุเถระและพระธรรมทูต ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาร่วมงานในวันนี้  การปฐมนิเทศเพื่อจะได้แสดงกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจิตภาวนาในประเทศอินเดียเป็นปีที่ 2 ที่ได้เพิ่มกิกรรมการนำพระธรรมทูตไปปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อศึกษาการเรียนรู้สถานที่อันสำคัญของพระพุทธเจ้า นับว่าพระธรรมทูตรุ่นนี้โชคดีที่ได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ เพื่อจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของพระธรรมทูต
        
การที่ได้เดินทางไปปฏิบัติจิตภาวนาที่อินเดียนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการที่จะดำเนินการให้สำเร็จไปด้วยดี  ที่สำคัญคือพระครูปลัดอริยวัฒน์ (อริยวังโส) ท่านเป็นผู้ที่ประสานงานที่สำคัญในการเดินทางและได้ช่วยเป็นภาระทำงานให้สำเร็จด้วยดี  พระธรรมทูตจะได้ประพฤติปฏิบัติตามโปรแกรมที่วางไว้แล้ว การที่เราได้เดินทางไปยังสังเวชนียสถานเพื่อศึกษาเรียนรู้และจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

         การที่เราได้เคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วตามตำรา ไม่เหมือนการไปปฏิบัติในสถานที่จริง เราจะได้ความลึกซึ้ง มั่นใจ เลื่อมใสมีศรัทธาในสถานที่เหล่านั้นอย่างแรงกล้าว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น พระองค์นั้นมิใช่เป็นเทวดา มิใช่เทพเจ้า แต่เป็นมนุษย์ มีสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานจริง  คำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเป็นคำสอนที่ผู้ปฏิบัติตามจะได้พ้นทุกข์ได้จริงตามที่ทรงสั่งสอนนั้น จะได้พ้นทุกข์ ดังนั้นการที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ซึ่งบรรพบุรุษของเราซึ่งท่านได้ล้วงลับไปแล้ว  2500 กว่าปี เราก็ยังได้ไปเห็นสถานที่แห่งนั้นเหมือนกับว่าพระองค์ยังอยู่ แต่ที่ยังอยู่คือพระคุณสามประการคือพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์มอบไว้แก่เรานั้น เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

         พวกเราจะได้กลับไปกราบไหว้ สักการะยังสถานที่ที่เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของพระองค์มาจนทุกวันนี้ ทำให้เกิดความศรัทธาปสาทะยิ่งๆขึ้นไป ทำให้มีความหนักแน่นในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะพระธรรมทูตที่จะต้องเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ และสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆ ต้องรู้จริง เข้าใจจริง และปฏิบัติได้จริง การสั่งสอนผู้อื่นก็จะได้ผลอย่างเต็มที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์เกื้อกูล เหมือนกับพระอรหันตสาวกในอดีตเช่นพระโสณะ พระอุตตระ ท่านได้เดินทางมาเป็นพระธรรมทูตจนทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะท่านรู้จริง เข้าใจจริง และปฏิบัติได้จริง จนพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในประเทศไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้  

         ดังนั้นพระธรรมทูตก็จะได้ไปศึกษาและปฏิบัติในประเทศอินเดีย เนปาล หวังว่าท่านทั้งหลาย ขอความสำเร็จจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกรูป จงมีความสุข ปราศจากความอาพาธทั้งมวล ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านเทอญ”
         จากนั้นนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ”
         นายสุเทพ เกษมพรมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปาฐกถาเรื่อง “การสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
         พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (อ. อารยวังโส)  วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ลำพูน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล ปาฐกถาเรื่อง “ธรรมส่องโลก”

         ในงานนี้พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ ยังได้มอบคำสั่งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) แต่งตั้ง พระเก่ง สีลเตโช (จงสมจิตต) พระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่ 15/2552
เป็นรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์โฮเมะ ประเทศญี่ปุ่น

         การฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาลในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 20/2557 จำนวน 38 รูป คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมฯ จำนวน 12 รูป จะออกเดินทางไปฝึกอบรมปฏิบัตจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถานสี่ตำบล ที่ประเทศอินเดีย เนปาล ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม-3 เมษายน 2557
 


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน
การฝึกอบรมภาคศึกษาดูงานและปฏิบัติจิตภาวนาในประเทศอินเดีย-เนปาล
รายงาน
03/03/57
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก