ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

         อนุสนธิจากการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทยว่างลง ก่อนหน้านั้นได้มีคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหลายรูป ในที่สุดมหาเถรสมาคมได้เสนอแต่่งตั้งผู้ปฏิบัติหน่้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพียงรูปเดียว โดยมีมติให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จนกว่าจะมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
        สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ให้สัตยาบันต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อย่างเป็นทางการแล้วมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2557 ที่อาคาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี  (จำนงค์ ธมฺมจารี)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมส. นัดพิเศษว่า การประชุมมส.นัดพิเศษครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยในการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัตยาบรรณในการประชุม ในการดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ได้อนุโมทนา พร้อมทั้งรับทราบการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
         นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2556 เป็นต้นมา ส่งผลให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงไปด้วย ส่งผลให้การสั่งการโดยประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือการออกพระบัญชาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น พศ.จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยแจ้งต่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 
 
         นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ สูงสุด คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามมาตรา 10 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้สัตยาบันว่า การออกพระบัญชา คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2556 ว่า มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งการใช้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         สำหรับหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว ถือว่า กระบวนการตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมาย สผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”กล่าว
         นายนพรัตน์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จากการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชทานเพลิงพระศพขึ้นมา   1 ชุด พร้อมวางแผนงานเตรียมการในเบื้องต้น ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะมีการอัญเชิญพระศพ โดยซ่อมราชรถ พร้อมทั้งจะขอกำลังทหารมาร่วมขบวนพระอิสริยยศ ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงลานพลับพลา บริเวณเมรุหลวงพลับอิสริยยศ วัดเทพศิรินทราวาส อีกทั้งจะมีการสร้างศาลารองรับพระภิกษุสงฆ์ที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมากด้วย
 
เว็บมาสเตอร์
06/01/56
 
ที่มา : http://www.nationchannel.com/main/content/social/378390975/
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก