ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           สรรพสิ่งทั้งหลายต่างดำรงคงอยู่ตามธรรมชาติ บางอย่างไม่มีค่าในตัวมันเอง แต่เมื่อนำสิ่งนั้นไปทำอย่างอื่นก็มีค่าขึ้นมา ดังเช่นดินธรรมดามีอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์ คนเดินดินเหยียบไปเหยียบมา บางคนถ่ายอุจาระ ถ่ายปัสสาวะแถมยังถ่มน้ำลายรดลงไปอีก ดินก็ไม่เคยโอดครวญ หันกลับมาดุด่าว่าร้ายผู้ที่กระเลย จึงมีคำเปรียบเทียบสำหรับคนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงว่า “หนักแน่นไม่หวั่นไหวประดุจแผ่นดิน” ดินธรรมดาหากนำมาปั้นเป็นพระพุทธรูปก็จะกลายเป็นสิ่งที่คนกราบไหว้เคารพบูชา เป็นที่สักการะของชาวพุทธ สิ่งใดจะมีคุณค่าหรือไม่จึงอยู่ที่ว่าจะนำสิ่งนั้นไปทำอะไร สมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกุโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้เขียนสาระธรรมกับสิ่งทั้งหลายไว้อย่างน่าสนใจเรียบง่ายแต่ชัดเจน ลองอ่านดู

สาระธรรมจากสมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกูโร)
           คนธรรมดาตายแล้วพักหนึ่งคนก็ลืม  พระพุทธเจ้าปรินิพพานหลายพันปีแล้วคนก็ยังไม่ลืม
           เด็กไม่มีใครไหว้ใครนับถือ             พอเป็นสามเณรคนไหว้คนนับถือ
           ลูกธรรมดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ไหว้ พอลูกเป็นพระต่างพากันไหว้
           กระดาษเปล่าไม่มีใครไหว้              พอเป็นกระดาษมีรูปพระพุทธเจ้าคนพากันไหว้
           กระดาษเปล่าไม่มีใครเคารพ           พอเป็นกระดาษพระบรมฉายาลักษณ์คนพากันเคารพ
           กระดาษเปล่าไม่มีใครให้ความสำคัญ พอเป็นกระดาษประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร คนพากันให้ความสำคัญ
           กระดาษเปล่าธรรมดาไม่มีค่า           พอเป็นธนบัตรใครๆก็ชอบ
           กระดาษเปล่าไม่มีใครรักษา            พอเป็นกระดาษเอกสารคนพากันรักษาคุ้มครอง
           กระดาษเปล่าไม่มีใครหวงแหน       พอเป็นกระดาษภาพเขียน คนพากันหวงแหนไม่ยอมให้ใคร

 

 
           กระดาษเปล่าไม่มีใครเก็บ             พอเป็นกระดาษหนังสือคนรักษาอย่างดี
           กระดาษเปล่าไม่มีอำนาจ             พอเป็นกระดาษคำสั่งมีอำนาจสั่งคนได้
           กระดาษเปล่าไม่มีความรู้สึก          พอเป็นกระดาษจดหมายทำให้เกิดความรู้สึก
           ผ้าธรรมดาไม่มีใครเคารพนับถือ     พอเป็นผ้าจีวรคนเคารพนับถือ
           น้ำธรรมดาไม่มีใครเคารพนับถือ     พอเป็นน้ำมนต์คนพนมมือกันเป็นแถว
           ดินธรรมดาไม่มีใครกราบไหว้         พอเป็นพระพุทธรูปคนนำไว้เหนือหัว
           ลมธรรมดาไม่มีใครกราบไหว้         พอเป็นลมเป่ากระหม่อมคนพนมมือรับ (โดยไม่รังเกียจกลิ่นปาก)
           ไฟธรรมดาไม่มีใครกราบไหว้         พอเป็นไฟเทียนไฟบูชาพระ คนพากันให้ความนับถือไม่กล้าล่วงเกิน
           ต้นไม้ธรรมดาไม่มีใครกราบไหว้     พอเป็นต้นโพธิ์คนพากันกราบไหว้
           ต้นไม้ธรรมดาไม่มีใครเข้าใกล้       พอเป็นต้นไม้ให้หวยคนแห่เช้าไปหา
           ต้นไม้ธรรมดาไม่มีใครเกรงกลัว     พอเป็นต้นไม้ห่มผ้าคนไม่กล้ากล้ำกราย
           ทั้งนี้เพราะอะไร                         เพราะความสำคัญในด้านต่างๆของแต่ละอย่าง

 

สมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกุโร)

อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
 

ที่มา:สมเด็จพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงกุโร),พระพุทธศาสนากับเวลา 10 นาที,กรุงเทพฯ: บริษัททรงสิทธิวรรณ จำกัด,2552, หน้า 133.
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก