ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           ตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีพระอรหันต์จำนวนมาก แต่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายมีจำนวนน้อย ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทระบุไว้เพียงแปดสิบองค์ ส่วนพระเถระอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ทว่าท่านเหล่านั้นก็บรรลุความเป็นพระอรหัตต จนกลายเป็นพระอรหันต์ ในขุททกนิกาย เถรคาถามีสุภาษิตของพระอรหันต์หลายองค์ที่มีบันทึกไว้กล่าวถึงธรรมต่างๆกันตามที่ท่านเข้าใจและเข้าถึง วันนี้ได้เลือกมาให้ศึกษากัน ลองอ่านและพิจารณาดู


สุภาษิตเกี่ยวกับการไม่ติดในสิ่งทั้งปวง 
           พระปุณณมาสเถระได้ภาษิตคาถานี้อย่างนี้ว่า ผู้ใดไม่ทะเยอทะยานในโลกนี้หรือโลกอื่น ผู้นั้นเป็นผู้จบไตรเพท เป็นผู้สันโดษ สำรวมแล้ว ไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวง เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของโลก      (ขุททกนิกาย ปุณณมาสเถรคาถา  26/147/245)

 

สุภาษิตเกี่ยวกับการข้ามโอฆะ 
            ภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 พึงละสังโยชน์เบื้องบน 5 พึงเจริญอินทรีย์ 5 มีศรัทธาเป็นต้นให้ยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้อง 5 ประการได้แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้ามโอฆะได้แล้ว  (ขุททกนิกาย กุณฑธานเถรคาถา  (26/152/248)

 

สุภาษิตเกี่ยวกับวันคืน 
            โคอาชาไนยผู้สามารถเทียมไถแล้ว ย่อมลากไถไปได้โดยไม่ลำบากฉันใด เมื่อเราได้ความสุขอันไม่เจือด้วยอามิส คืนและวันทั้งหลายย่อมผ่านพ้นเราไปโดยยาก ฉันนั้น (ขุททกนิกาย เพลัฏฐสีสเถรคาถา 26/153/248)

 

 

สุภาษิตเกี่ยวกับความเกียจคร้าน 
           เมื่อใด บุคคลเป็นผู้ง่วงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกลือกไปมาเมื่อนั้นเขาเป็นคนเขลา ย่อมเข้าห้องบ่อยๆ เหมือนสุกรใหญ่ที่เขาปรนปรือด้วยเหยื่อฉะนั้น (ขุททกนิกาย ทาสกเถรคาถา 26/154/248)

 

สุภาษิตเกี่ยวกับพุทธทายาท 
           ภิกษุผู้อยู่ในป่าเภสกฬาวัน พิจารณาแผ่นดินนี้ด้วยความสำคัญว่ากระดูกทั้งสิ้นเป็นอารมณ์จักได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เราเข้าใจว่าจะละกามราคะได้โดยเร็วพลัน(ขุททกนิกาย สิงคาลปิตาเถรคาถา 26/155/248)

 

สุภาษิตเกี่ยวกับหน้าที่บัณฑิต 
           พวกคนไขน้ำก็ไขน้ำไป ช่างศรก็ดัดลูกศร พวกช่างถากก็ถากไม้ พวกบัณฑิตผู้มีวัตรอันงาม ก็ฝึกฝนตน(ขุททกนิกาย กุฬเถรคาถา  26/156/248)


 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
12/06/54

 

ที่มา: กรมการศาสนา.พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,2515.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก