ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

โลกนีติ

อลสสฺส            กุโต สิปฺปํ
อสิปฺปสฺส         กุโต  ธนํ
อธนสฺส            กุโต  มิตฺตํ
อมิตฺตสฺส         กุโต  สุขํ
อสุขสฺส            กุโต  ปุญฺญํ
อปุญฺญสฺส        กุโต  นิพฺพานํ ฯ

ผู้เกียจคร้านฤาจะพานพบวิชา
ผู้ไม่มีวิชาฤาจะหาทรัพย์ได้
ผู้ปราศจากทรัพย์ฤาจะอาศัยพึ่งมิตรสหาย
ผู้เสื่อมมิตรฤาจะหมายความสุขสำราญ
ผู้หมดสุขฤาจะประกอบการบุญกุศล
ผู้ไร้บุญฤาจะพบพระนิพพาน ฯ

      มักคร้านฤารอบรู้              วิทยา
ความรู้ถ่อยสินหา                   ไป่ได้
ไร้ทรัพย์อับผู้มา                     เป็นเพื่อน      
เว้นจากมิตรนั้นไซร้                สุขร้างแรมโรย ฯ

      ทุกข์เสวยวายสุขสิ้น        สันดาน
บุณย์ห่อนสืบศีลทาน             ทอดม้วย
เสพบาปบ่มีบาน                     จิตต์ต่อ    บุณย์แฮ
ไฉนนึกนิพพานด้วย                เด็ดแท้ทุรชน ฯ

How can there be proficiency for one who is indolent,
Wealth for without proficiency,friendship for one without wealth,
happiness for the friendless,merit for the unhappy,
and Nibban for the unmeritorious person? 

                                                                                          โลกนีติ


ที่มา:โลกนีติ ไตรพากย์:คารม พ.ศ. 2461,กรุงเทพฯ:สถาบันบันลือธรรม,หน้า 6-7.

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก