ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

หยุดเพื่อรู้

คิดเท่าไรๆก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้ แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้
คนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด

กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูจิต อันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อน
ในทางโลก "มีสิ่งที่มี" ส่วนในทางธรรม "มีสิ่งที่ไม่มี"
ถ้ามีเวลาพอสำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาพอสำหรับการภาวนา

อริยสัจสี่
จิตที่ส่งออกนอก                                  เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก            เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต                                             เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต                      เป็นนิโรธ

พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์


เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม
รวบรวม
27/03/54

ที่มา: จากหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมพระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) โดยพระครูนันทปัญญาภรณ์

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก