ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

          ในพระพุทธศาสนาคำหนึ่งที่มักจะกล่าวถึงมากที่สุดคำหนึ่งคือคำว่า "กิเลส"และอีกคำหนึ่งคือคำว่า "ทุกข์" เช่นเพราะคนมีกิเลสจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎสังสาร คนมีกิเลสจึงมีทุกข์ คนมีทุกข์จึงมีปัญหาที่จะต้องคอยแก้ปัญหากันไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องของกิเลสจึงเป็นเรื่องที่ชาวพุทธมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่อะไรคือกิเลส มีความเป็นมาอย่างไร และพระพุทธเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับกิเลสไว้อย่างไรนั้น ไปดูพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวถึงกิเลสในกิเลสวรรค และผู้ที่ละทุกข์ได้ทำไมจึงกลายเป็นวิเศษได้ โปรดดูได้จากพุทธศาสนสุภาษิตหมวดทุกข์

กิเลสวรรคคือหมวดกิเลส        

1. สงฺกปฺปราโค  ปุริสสฺส  กาโม.ความกำหนัดเพราะดำริเป็นกามของคน.
            สํ.  ส.  15/32.  อง.  ฉกฺก.  22/460. 
2. น  สนฺติ  กามา  มนุเชสุ  นิจฺจา. กามทั้งหลายที่เที่ยง  ไม่มีในมนุษย์.
            สํ.  ส.  15/31.
3. กาเมหิ  โลกมฺหิ  น  อตฺถิ  ติตฺติ.  ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย  ไม่มีในโลก.
            ม.  ม.  13/412.  ขุ.  เถร.  26/377.
4.  น  กหาปณวสฺเสน  ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ. ความอิ่มในกามทั้งหลาย  ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ.
            ขุ.  ธ.  25/40.  ขุ.  ชา.  ติก.  27/102.
5. นตฺถิ  กามา  ปรํ  ทุกฺขํ. ทุกข์  (อื่น)  ยิ่งกว่ากาม  ย่อมไม่มี.
            ขุ.  ชา.  เอกาทสก.  27/315.

6. นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที. แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/48.
7. อิจฉา  โลกสฺมิ  ทุชฺชหา.  ความอยากละได้ยากในโลก.
            สํ.  ส.  15/61.
8. อิจฺฉา  หิ  อนนฺตโคจรา.  ความอยากมีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย.
            ขุ.  ชา.  ทุก.  27/94.
9. อิจฺฉา  นรํ  ปริกสฺสติ. ความอยากย่อมเสือไสซึ่งนรชน.
            สํ.  ส.  15/61.
10. นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ. ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25-42,48.
11. โลโภ  ธมฺมานํ  ปริปนฺโถ.  ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย.
            สํ.  ส.  15/59.

12. อติโลโภ  หิ  ปาปโก. ความละโมบเป็นบาปแท้.
            วิ.  ภิ.  3/96.  ขุ.  ชา.  เอก.  27/44.
13. นตฺถิ  โมหสมํ  ชาลํ. ข่ายเสมอด้วยโมหะ  ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/48.
14. ภิยฺโย  จ  กาเม  อภิปตฺถยนฺติ.  ผู้บริโภคกาม  ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป.
            ม.  ม.  13/411.  ขุ.  เถร.  26/377.
15. อูนา  ว  หุตฺวาน  ชหนฺติ  เทหํ.  ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่องละร่างกายไป.
            ม.  ม.  13/412.  ขุ.  เถร.  26/377.
16. โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ  หนฺติ  อญฺเญว  อตฺตนํ. ผู้มีปัญญาทราม  ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น  เพราะอยากได้
            โภคทรัพย์.
            ขุ.  ธ.  25/63.
17. อวิชฺชานิวุตา  โปสา. คนทั้งหลายอันอวิชชาหุ้มห่อไว้.
            วิ.  จุล.  7/400.  องฺ.  จตุกฺก.  21/93.

 ทุกขวรรคคือหมวดทุกข์

1. นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา. ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี.
            ขุ.  ธ.  25/42.
2. สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา. สังขาร  เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.
            ขุ.  ธ.  25/42.
3. ทุราวาสา  ฆรา  ทุกฺขา. เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี  นำทุกข์มาให้.
            ขุ.  ธ.  25/55.
4. ทฬิทฺทิยํ  ทุกขํ  โลเก. ความจนเป็นทุกข์ในโลก.
            องฺ.  ฉกฺก.  22/394.

5. อิณาทานํ  ทุกขํ  โลเก.  การกู้หนี้  เป็นทุกข์ในโลก.
           นัย-องฺ.  ฉกฺก.  22/394.
6. ทุกฺขํ  อนาโถ  วิหรติ.  คนไม่มีที่พึ่ง  อยู่เป็นทุกข์.
            นัย-องฺ.  ทสก.  24/27, 31.
7. ทุกขํ  เสติ  ปราชิโต.  ผู้แพ้  ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
            สํ.  ส.  15/122.  ขุ.  ธ.  25/42.
8. อกิญฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. ทุกข์  ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล.
            ขุ.  ธ.  25/44.

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
22/07/53

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก