ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

     การแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ในปีนี้ ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดหวังหลายอย่าง ทีมที่คิดว่าน่าจะชนะกลับต้องพ่ายแพ้ แต่บางทีมเข้ารอบมาอย่างไม่คาดฝัน การแข่งขันเกมส์กีฬามีแพ้มีชนะ ผู้ชนะย่อมดีใจส่วนผู้แพ้ก็ต้องกลับไปเตรียมความพร้อมใหม่เพื่อจะได้สู้ในโอกาสต่อไป  ในพระพุทธศาสนาผู้ชนะที่แท้จริงกลับเป็นผู้ชนะตนเองมิใช่มีชัยเหนือคนอื่น ลองดูพุทธภาษิตในพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้เกี่ยวกับความชนะว่าท่านแสดงไว้อย่างไรบ้าง
 
ชยวรรค :หมวดชนะ.

1.ชยํ  เวรํ  ปสวติ. ผู้ชนะย่อมก่อเวร. (สํ.  ส.  15/122.  ขุ.  ธ.  25/42.)
2. สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ. การให้ธรรม  ย่อมชนะการให้ทั้งปวง. (ขุ.  ธ.  25/63.)
3. สพฺพรสํ  ธมฺมรโส  ชินาติ.  รสแห่งธรรม  ย่อมชนะรสทั้งปวง. (ขุ.  ธ.  25/63.)
4. สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ.  ความยินดีในธรรม  ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง. (ขุ.  ธ.  25/63.)
5. ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺขํ  ชินาติ. ความสิ้นตัณหา  ย่อมชนะทุกทั้งปวง. (ขุ.  ธ.  25/63.)


6. น  ตํ  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  ยํ  ชิตํ  อวชิยฺยติ.  ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้  ความชนะนั้นไม่ดี. (ขุ.  ชา.  เอก.  27/22.)
7. ตํ  โข  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  ยํ  ชิตํ  นาวชิยฺยติ. ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้  ความชนะนั้นดี. (ขุ.  ชา.  เอก.  27/22.)
8. อกฺโกเธน  ชิเน  โกธํ.  พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ (ขุ.  ธ.  25/45.  ขุ.  ชา.  ทุก.  27/50.)
9. อสาธุ  สาธุนา  ชิเน. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี. (ขุ.  ธ.  25/45.  ขุ.  ชา.  ทุก.  27/50.)
10. ชิเน  กทริยํ  ทาเนน. พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้. (ขุ.  ธ.  25/45.  ขุ.  ชา.  ทุก.  27/50.)
11. สจฺเจนาลิกวาทินํ.   พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง. (ขุ.  ธ.  25/45.  ขุ.  ชา.  ทุก.  27/50.)
12.อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย. ชนะตนนั่นแหละเป็นดี. (ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๙.)พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
รวบรวม
30/06/53


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก