ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

      มีนักศึกษาถามว่า "การเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาตรีกับการเรียนภาษาบาลีของคณะสงฆ์ต่างกันอย่างไร ทำไมภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ถึงเข้าใจยาก" ได้ตอบบนักศึกษาท่านนั้นไปว่า "ในส่วนของพระภิกษุสามเณรต้องใช้เวลาในการศึกษาชั้นละหนึ่งปีเต็มๆจึงจะสอบครั้งหนึ่ง ปีหนึ่งมีสอบครั้งเดียว อาจจะมีบางชั้นที่ต้องสอบซ่อมบางรายวิชา ส่วนนักศึกษาเรียนเทอมเดียวไม่เกินสิบหกสัปดาห์ จะให้เข้าใจภาษาบาลีเหมือนพระภิกษุสามเณรจึงเป็นเรื่องยาก แต่หากใครอยากศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีก็สามารถเข้าศึกษาในแผนกบาลีศึกษาที่เปิดสอนสำหรับแม่ชีและประชาชนทั่วไป สำนักงานใหญ่อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐมก็ได้ ใครที่สอบได้เป็นเปรียญเหมือนพระภิกษุสามเณร หลักสูตรใช้หนังสือและตำราอย่างเดียวกัน หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

                  หลักสูตร เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ๙ 

 

หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๑                                             

  
 ประโยค ๑ เล่มที่ ๑ บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ 
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๒ 
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ ๒ นามและอัพพยศัพท์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๓
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๔
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ อาขยาต และ กิตก์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๕ บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๖ 
อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค ๑-๒
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๗ 
อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ 
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๘ 
อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๙  อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๐ อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๑ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๒ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๑
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๓
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม ๒
    ประโยค ๑ เล่มที่ ๑๔
ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์
                                (สำหรับเปรียญธรรมตรี)  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๒                                             

  
 ประโยค ๒ เล่มที่ ๑ ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๒ ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๓ ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๔ ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค)
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๕ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๖ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๗
พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๘ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๙ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๐ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๑ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓
    ประโยค ๒ เล่มที่ ๑๒ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๓                                             

    
ประโยค ๓ เล่มที่ ๑ ธมฺมปทฏฐกถา (ปญจโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๒ ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๓ ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๔ ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค)
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๕ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๖ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๗ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๘ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๙ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๕
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๐ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๖
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๑ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๗
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๒ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๘
    ประโยค ๓ เล่มที่ ๑๓ อันตรคาถาธรรมบทแปล  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๔                                             

    
ประโยค ๔ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๔ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑
    ประโยค ๔ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๕                                             

  
 ประโยค ๕ เล่มที่ ๑ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๓ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔
    ประโยค ๕ เล่มที่ ๔ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๖                                             

 
    เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย ภาโค)      
    เล่มที่ ๒
สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา
                (ทุติโย ภาโค)
    เล่มที่ ๓
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                (ตติโย ภาโค)
    เล่มที่ ๔ 
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                (จตุตฺโถ ภาโค)
    เล่มที่ ๕
ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑
    เล่มที่ ๖ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒
    เล่มที่ ๗ จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา
    เล่มที่ ๘ ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา


   หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๗                                            

    
ประโยค ๗ เล่มที่ ๑ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๒ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๓ สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา
                               (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๔
สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา
                               (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๕
ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๖ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๗ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๘ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑
    ประโยค ๗ เล่มที่ ๙ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๘                                             

    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๒ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๓
วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๔
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๕ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๖ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๗ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๘ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๙ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๐
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ปฐโม ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๑
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๘ เล่มที่ ๑๒
ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย
                                 มหาฎีกาสมฺมตาย
(ตติโย ภาโค)  หลักสูตร : เปรียญธรรม ประโยค ๙                                             

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๑ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ปฐโม ภาโค)

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๒ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ทุติโย ภาโค)
    ประโยค ๙ เล่มที่ ๓
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา
                              (ตติโย ภาโค)
    ประโยค ๙ เล่มที่ ๔
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินี
                              นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา

    ประโยค ๙ เล่มที่ ๕ อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา


 

แหล่งที่มา:

http://www.watphailom.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539002457

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก