ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

           สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17  ที่สถาบันฝึกอบรมพระรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต ณ ห้องประชุมตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (เวลา 14.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2554)   
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2554 ได้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสามภาคคือภาควิชาการ อบรมที่วัดพระศรีมหาธาตุ ภาคนวกรรมอบรมที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์และภาคจิตตภาวนาฝึกอบรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ทั้งสามภาคการศึกษาใช้เวลาสามเดือน ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจนสามารถจบตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งพระภิกษุเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

           สมเด็จพระวันรัต ได้ให้โอวาทแก่พระธรรมทูตสรุปความว่า “ ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตทุกท่านที่จบการศึกษาในวันนี้ พวกท่านเป็นผู้เสียสละที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองไทย ทั้งดินฟ้าอากาศ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนผู้คน ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเสียสละในการที่จะไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องอบรมให้มีความพร้อม เพื่อทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน ซึ่งเป็นนโยบายหรือวัตถุประสงค์สำคัญของการฝึกอบรม และท่านทั้งหลายคงได้รับการถวายความรู้จากครูบาอาจารย์มาอย่างพร้อมมูลแล้ว  

           คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจธรรมความจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจจธรรมความจริงนั้นและนำมาเผยแผ่ เหมือนจุดประทีปในที่มืดให้มีแสงสว่าง ทำให้คนมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสัจจธรรมที่เป็นสากลไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ความดีต้องเหมือนกัน เพราะความดีเป็นสัจจธรรม ส่วนการกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในประเทศทางยุโรปอาจจะใช้การจับมือแทนการไหว้ เราต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชาติให้ดี แม้จะมีความเชื่อต่างกันในแต่ละศาสนาแต่ก็สามารถจะมีความสมานสามัคคีกันได้ สาวกของทุกศาสนาต่างก็ต้องการที่จะเผยแผ่หลักคำสอนในศาสนาของตน หลายปีมาแล้วทางภาคอีสานมีการเผยแผ่ศาสนาหนึ่งที่ติดประกาศบนต้นไม้ คงจำกันได้ แต่ก็ไม่ควรไปสร้างความทะเลาะเบาะแย้งกัน พระพุทธศาสนามีหลักของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่แสดงไว้ในโอวาทปาฎิโมกข์คือไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้ายใคร แต่ให้เคารพในความเชื่อของแต่ละศาสนา ก็สามารถจะร่วกันอย่างสันติสุขได้ 

           อนึ่งธรรมเนียมของหมู่คณะก็ต้องรักษาไว้ เราเป็นอะไรเราต้องเป็นให้ได้และต้องเป็นจริงๆ เช่นการเป็นพระสงฆ์ กฎกติกาวินัยมีเท่าไหร่ก็ต้องรักษาให้ได้  ต้องรักษาจิตใจให้มั่นคง อย่าได้หวั่นไหวไปกับกระแสแห่งความเจริญทางวัตถุ ควรทำให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะและทำให้เกิดความสมานสามัคคีไม่ทำให้เกิดความรังเกียจกัน ต้องช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมของหมู่คณะไว้ให้ได้”
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17 ที่จบตามหลักสูตรประจำปี 2554 มีจำนวน 47 รูป มีความพร้อมที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันมีวัดธรรมยุตไทยและสำนักสงฆ์ในต่างประเทศคือวัดธรรมยุตไทยในทวีปอเมริกา 57 วัด  สำนักสงฆ์ 3 แห่ง และที่พักสงฆ์ 3 แห่ง เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีจำนวน 51 วัด ปัจจุบันมีพระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร) วัดพุทธบูชา เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

           ประเทศแคนาดามีวัดธรรมยุตจำนวน 6 วัด ทวีปยุโรปมี 15 วัด สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ปัจจุบันมีพระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน) วัดพุทธบารมี ประเทศเยอรมัน เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป 
           ประเทศออสเตรเลียมี 13 วัด ปัจจุบันมีพระปรีชาญาณวิเทศ (ศุภชัย  ติกฺขวีโร) วัดธัมมธโร เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
           ทวีปเอเชียมี 21 วัด สำนักสงฆ์ 6 แห่ง แบ่งออกเป็นวัดไทยในอินโดนีเชีย  9 วัด และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ประเทศมาเลเชีย 1 วัด อินเดีย 4 วัด ฮ่องกงและไต้หวัน 7 วัด สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ประเทศญี่ปุ่นมีสำนักสงฆ์ 1 แห่งคือสำนักสงฆ์พุทธรังสี โตเกียว

           วัดธรรมยุตไทยในต่างประเทศจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศจึงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุตจึงต้องมีการจัดการฝึกอบรมพระธรรมทุตทุกปีเพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนวัดและสำนักสงฆ์ในต่างประเทศ ส่วนพระสงฆ์บางรูปเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่เดินทางไปประเทศไหนเลย ที่อบรมเพียงเพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางพระพุทธศาสนา แม้จะไม่ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ แต่ก็สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เหมือนกัน


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ประธานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 9
รายงาน
06/04/54

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก