ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

       เคยได้ยินหลายคนตั้งคำถามว่าจะปฏิบัติธรรมไปทำไม ถ้าหากจะปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติอย่างไร มีวิธีการในการปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไร แม้จะตอบคำถามไปหลายสิบครั้ง แต่ก็ยังมีคนตั้งคำถามให้ได้ยินเสมอ บางคนถุงขันที่บอกว่า ผมไม่มีนับถือศาสนาได้ไหม ผมไม่มีศาสนาจะทำให้ตกนรกหรือไม่ บางทีคนที่ประกาศต่อใครว่าข้าพเจ้าไม่มีศาสนา อาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติตามแนวคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ได้ แต่เนื่องเพราะการให้คำนิยามของการดำเนินชีวิตของตนทำให้มีความสุขได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติธรรม ชีวิตก็ดำเนินต่อไปได้ มีความรู้ มีวิชาสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ แต่ถ้าอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจะลองปฏิบัติธรรมดูบ้างก็ไม่เสียหายอันใด 
       ในพระพุทธศาสนามีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งในคาถาธรรมบท โลกวรรค (25/23/32) ความว่า ผู้ประพฤติธรย่อมอยู่เป็นสุข แปลมาจากภาษาบาลีว่า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” และยังมีประโยชน์ต่อท้ายอีกว่า “ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แสดงว่าการปฏิบัติมีผลสำหรับชีวิตจริง ทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า
       ก่อนอื่นต้องนิยามความหมายของคำว่า “ธรรม”หรือ “ธัมมะ” ว่าหมายถึงอะไร คำนี้มาจากภาษาบาลีว่า “ธมฺม” หมายถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,สภาวะ,ธรรมชาติ,ความจริง,ปรมัตถธรรม,บุญ,ความดี,ความยุติธรรม,ปรากฎการณ์,ธรรมารมณ์,อารมณ์ทางใจ,เจตสิก 
       นอกจากนั้นธรรมะยังมีความหมายที่หมายรวมเอาแทบทุกสิ่งไว้ตั้งแต่สิ่งที่เห็นและไม่เห็นใจนึกถึงรูปธรรมและนามธรรม ธรรมะยังหมายถึงหน้าที่ของตนต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ 
       ธรรมะหมายถึงสิ่งหรือสภาพที่ทรงตัวเองไว้ เคยเป็นอยู่อย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้น การทรงตัวเองไว้ได้นี่แหละเรียกว่าธรรมะ ธรรมะจึงมีความหมายหลากหลายประการ 
 
       พระธรรมมีคุณอันลึกซึ้งท่านแสดงพระธรรมคุณคือคุณในพระธรรมคุณ 6 ประการ ดังที่ทรงแสดงไว้ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (12/95/67) และในอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต (22/281/318) ความว่า (1)พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว (2)อันบุคคลพึงเห็นเอง   (3)ไม่ประกอบด้วยกาล (4)ควรเรียกให้มาดู (5)ควรน้อมเข้ามาในตน (6)อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน 
       ส่วนอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนั้นท่านแสดงไว้สรุปได้ดังนี้  "ผู้ประพฤติธรรมย่อมสุขกายสุขใจ นำเวรภัยออกจากตน เป็นคนไม่ตกต่ำ ส่องทางนำให้พ้นทุกข์"
       แม้ว่าบางคนจะประกาศว่าไม่มีศาสนา แต่ถ้าหากเขาเข้าใจสภาวะธรรมชาติ เข้าใจความจริง ทำความดีคือทำบุญ ตั้งอยู่ในความยุติธรรม เข้าคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ในส่วนของจิตใจเมื่อเข้าใจในสภาวะของธรรมชาติก็ย่อมปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก็ย่อมไม่มีใครที่คิดจะมาทำร้าย ชีวิตก็ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะมาทำอันราย ไม่ก่อเวรสร้างภัยกับใครๆ ดำเนินชีวิตตามสมควรแก่ฐานะ ชีวิตก็มีความสุข 
       เขาจะประกาศตนว่ามีศาสนาหรือไม่ก็ตาม หากเขาปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะได้รับความสุขตามสมควร ธรรมเป็นของสากล หากใครปฏิบัติตามก็ย่อมจะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 
 
 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/08/22
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก