ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

            มีเวลาว่างอยู่ที่เมืองชัมมูหนึ่งวัน เพราะต้องรอรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเมืองอัมริตสาร์ ซึ่งจะออกเดินทางประมาณห้าโมงเย็น ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจะทำอะไร ไม่มีแผนในการเที่ยงชมอะไรเลย ไม่มีประวัติเมืองชัมมูมาก่อน เพราะชัมมูเป็นเหมือนเมืองผ่านอยู่ห่างจากเดลี 583 กิโลเมตร หากเป็นรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง  ส่วนมากนักเดินทางทั้งหลายจะเดินทางต่อไปยังเมืองศรีนาคา หากเป็นรถไฟก็จะลงที่สถานีชัมมูตาวี ต่อรถยนต์ไปยังเมืองศรีนาคาอีกระยะทาง 298 กิโลเมตร

            เพื่อนร่วมเดินทางจึงประชุมปรึกษากันว่าวันนี้จะไปไหนดี บางท่านเปิดหนังสือนำเที่ยว บางท่านดูแผนที่ จากนั้นที่ประชุมหันมาถามผู้เขียนว่าวันนี้อยากไปไหน จึงบอกว่าผมอยากไปพิพิธภัณฑ์   เคยเห็นคำจำกัดความของเมืองชัมมูว่า “The city of temples” คงมีวัดวาอารามจำนวนมาก ที่ประชุมจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไปชมพิพิธภัณฑ์และชมวัดที่สำคัญสักสองสามวัด  ก็น่าจะสมควรแก่เวลาในการออกเดินทางไปเมืองอัมริตสาร์ได้แล้ว

            ชัมมูแคชเมียร์ รัฐที่มีชายแดนติดต่อปากีสถาน อัฟกานิสถาน และจีน รัฐที่มีเมืองหลวงสองเมืองคือเมืองศรีนคร (Srinagar) เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม และเมืองชัมมู (Jammu) เป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ดังนั้นในช่วงที่เดินทางไปนั้นเมืองชัมมูจึงเป็นเมืองหลวง  ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลาม และมีศาสนาซิกซ์อีกจำนวนหนึ่ง 
            ในอดีตชัมมูและแคชเมียร์เป็นดินแดนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแคว้นคันธาระ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชร่วมกับทางคณะสงฆ์ ส่งสมณทูตไปประกาศพระศาสนาในที่ต่าง ๆ รวม 9 สาย ภายหลังสังคายนาครั้งที่สามซึ่งได้ทำ ณ กรุงปาฏลีบุตร เมื่อประมาณ พ.ศ. 3235 พระมัชฌันติกเถระ ได้รับหน้าที่มาประกาศพระศาสนาที่แคว้นคันธาระ และกัสมีระ งานของท่านได้รับผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

            ผู้รู้บางท่านในปัจจุบันมีความเห็นว่า แคว้นคันธาระคงจะรวมกัสมีระหรือแคชเมียร์ของอินเดียในปัจจุบันเข้าด้วย เพราะทั้งสองจะมีชื่อร่วมกันเสมอๆ ว่ากัสมีระคันธาระ หรือกัสมีระและคันธาระในสมัยต่อมา แคว้นคันธาระได้เป็นที่มั่นสำคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะระหว่าง พ.ศ. 621 ถึง 644  ซึ่งมีเมืองเปษวาร์ หรือในชื่อเดิมว่าปุริสปุระ หรือบุรุษบุรีเป็นราชธานี ในสมัยของหลวงจีนถังซัมจั๋ง วัดในตักกสิลาซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก หลายแห่งได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นวัดร้าง พระสงฆ์ส่วนใหญ่ หรือแทบทั้งหมดเป็นฝ่ายมหายาน 
            แคว้นกัศมีระยังเคยจัดสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยพระเจ้ากนิษกะครองราชย์ ดังข้อความตอนหนึ่งในบันทึกของพระถังซำจั่งว่า “พระเจ้ากนิษกะได้ตรัสกับพระปารศวรสังฆเถระว่า “ข้าพเจ้าได้อาศัยกุศลกรรมที่คงเหลืออยู่สืบราชสันติวงศ์จากบรรพกษัตริย์ ถึงข้าพเจ้าจะยังห่างไกลกับการเป็นอริยบุคคล แต่โชคก็ยังดีอยู่ที่ข้าพเจ้ามิได้ติดข้องอยู่ในความโง่เขลาเบาปัญญาของตน ข้าฯ จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  จะอรรถาธิบายพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับของแต่ละนิกาย (ชิว ซูหลุน,ถังซำจั๋ง จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่แดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง,สำนักพิมพ์มติชน,2549,หน้า 143)

            ในการสังคายนาในครั้งนั้นมีบันทึกต่อไปว่า “ในชั้นต้นอริยสงฆ์ทั้ง 500 รูปร้อยกรองคัมภีร์อุปเทศศาสตร์ 1 แสนโศลก เป็นอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ถัดมาได้ร้อยกรองคัมภีร์วินัยวิภาษาศาสตร์ 1 แสน โสลก เป้นอรรถกถาพระวินัยปิฎก สุดท้ายร้อยกรองคัมภีร์อภิธรรมวิภาษาศาสตร์ 1 แสนโศลก เป็นอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก รวมทั้งสิ้น 3 แสนโศลก 9 ล้าน 6 แสนคำ  พระกนิษกะราชามีรับสั่งให้นำทองแดงหลอมเป็นแผ่นและจารึกอรรถกถาเหล่านั้นลงบนแผ่นทองแดง แล้วบรรจุลงในหีบศิลา เก็บรักษาไว้ที่สถูปที่ทรงให้สร้างขึ้นและให้พวกยักษ์พิทักษ์รักษาต่อไป  พระเจ้ากนิษกะราชาเมื่อทรงจัดสังคายนาสำเร็จลงเรียบร้อยแล้ว ก็ทรงนำข้าราชบริพารเสด็จนิวัติพระนคร เมื่อเสด็จถึงนอกประตูเมือง ก็ทรงคุกพระซงฆ์ลง หันพระพักตร์ไปทางตะวันออก แสดงคารวะพร้อมกับประกาศถวายเมืองแก่พุทธบริษัททั้งปวง” (ชิว ซูหลุน,ถังซำจั๋ง จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่แดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง,สำนักพิมพ์มติชน,2549,หน้า 146)

            ในอดีตหากว่าเมืองชัมมูและแคชเมียร์อยู่ในแคว้นคันธาระตามที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีคาดคะเนแล้ว หีบศิลาทองแดงที่บรรจุพระไตรปิฎกที่พระเจ้ากนิษกะได้ทรงทำสังคายนาในครั้งนั้นจะอยู่ที่ภูเขาแห่งใด  เพราะเส้นทางระหว่างเมืองจัมมูและแคชเมียร์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน บางแห่งมีหิมะสีขาวปกคลุม หรือว่าอยู่ที่เลย์และลาดักส์ ปีหน้าคงต้องไปเยือนสักครั้ง 
            ช่วงระยะเวลาจากพุทธศักราช 644 ที่พระเจ้ากนิษกะครองราชย์ หากนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1913 ปี พระไตรปิฎกฉบับแผ่นทองแดงของพระเจ้ากนิษกะจะอยู่ที่ใด มีใครค้นพบหรือยัง หากย้อนมองกลับไปยังเมืองศรีนาคาแล้วก็ต้องทอดถอนใจ ภูเขาสูงๆต่ำอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูก หากไม่ทุ่มเทจริงๆคงยากจะหาพบ หรือหากค้นพบแล้วปัจจุบันอยู่ที่ ณ สถานที่ใดอยากไปดู

            พิพิธภัณฑ์ที่ไปชมในวันนั้นมีนามว่า “Amar Mahal Museum” ภายในเป็นเหมือนอัตชีวประวัติของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต มีบัลลังค์ทองคำ อยู่ในห้องพิเศษ มีภาพวาดของบัณฑิตเนรูห์ อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียขนาดใหญ่ภาพหนึ่งผู้นำชมพิพิธภัณฑ์บอกว่า ลองสังเกตดูดีๆ แม้ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะเป็นเหมือนกับว่าท่านเนรูห์กำลังมองตามโดยไม่ให้คาดสายตา นับว่าเป็นภาพวาดของจิตรกรชั้นเยี่ยมจริง ๆ
            อีกภาพหนึ่งเป็นเมือนกลุ่มควันที่กำลังลอยขึ้นสู่อากาศ ถามผู้ดูแลว่า คือภาพอะไร เขาบอกว่า ภาพอะไรก็ได้ตามใจคนดู สามารถจินตนาการได้มากมาย เป็นภูเขา ก้อนดิน หรือทองคำก็ย่อมได้  ภาพนี้คือภาพที่ดีที่สุดของพิพิธภัณฑ์นี้  ครั้งแรกเพียงแต่เดินผ่าน แต่พอได้ยินคำบรรยายก็ย้อนกลับมาดูอีกครั้ง แม้จะเพ่งดูนานแสนนานก็ยังนึกไม่ออกว่าภาพนี้มีความพิเศษอยู่ตรงไหน เป็นเหมือนกับว่าคนวาดไม่ได้ตั้งใจวาด เพียงแต่ยกพู่กันขึ้นมาแล้วทำสีหล่นประมาณนั้น แต่ทว่าเรื่องของความงามทางศิลปะยากที่จะหยั่งถึง

            อีกครั้งหนึ่งที่ “Dogra Art Museum” มีภาพวาดพระพุทธเจ้ากำลังรับดอกไม้จากหญิงคนหนึ่ง ในพระหัตถ์ซ้ายถือบาตรเหมือนถือปิ่นโต บาตรขนาดเล็กมากใส่ถลกบาตรถือหิ้วด้วยมือซ้าย  กะประมาณว่าบาตรในภาพวาดนั้นขนาดประมาณขันน้ำพาสติกทั่วไป เขาห้ามถ่ายภาพ แม้จะอนุญาตให้ถือกล้อง แต่ทว่าผู้ดูแลจ้องตาไม่กระพริบ อีกอย่างกล้องวงจรปิดติดไปทั่ว จึงไม่ได้ภาพภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลย
     ตามริมถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีอาชีพหนึ่งที่ไม่เคยคาดคิดว้าจะได้พบคือการรับจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ดีดแบบโบราณ ใครต้องการพิมพ์เอกสารก็เร่เข้ามา เมื่อเข้าไปสอบถามชายคนหนึ่งที่กำลังว่างงานว่า ปัจจุบันโลกเขาก้าวหน้าไปมากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์งานกันแล้ว พวกคุณยังใช้ของโบราณอย่างนี้อยู่อีกหรือ

            ชายคนนั้นบอกว่า “เป็นงานฝีมือผิดแล้วผิดเลยต้องทิ้งอย่างเดียว เพราะฉะนั้นใจต้องนิ่งและใจต้องเย็นพอจึงจะประกอบอาชีพนี้ได้ คุณมี งานให้ผมพิมพ์ไหมละครับ คิดราคาไม่แพง”  ก็พึ่งรู้ว่าการใช้พิมพ์ดีดพิมพ์งานเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง  เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดก็แก้ไขได้ บางครั้งลืมดูหน้าจอ ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษปนกันวุ่นวายไปหมด เทคโนโลยี่ยิ่งทันสมัย  แต่ทว่าจิตใจคนกับวุ่นวาย

            ชัมมูเมืองแห่งวัดวาอาราม แต่วันนั้นไม่ได้ไปชมวัดไหนเป็นพิเศษ เพราะมองไปทางไหนเห็นแต่วัดของฮินดู มัสยิดของอิสลามและวัดของศาสนาซิกส์ ยังไม่เห็นวัดในพระพุทธศาสนาเลย อีกอย่างเงื่อนไขของเวลาที่จะต้องออกเดินทางให้ทันขบวนรถไฟไปยังเมืองอัมริตสาร์ ตั้งใจไปดูวิหารวัดทองคำ ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาซิกส์ วันนั้นจึงได้แต่เพียงชมพิพิธภัณฑ์ ศึกษาอดีตของผู้ปกครองที่เคยรุ่งเรือง ก่อนที่กาลเวลาจะแปรเปลี่ยนเหลือไว้แต่ประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา    

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
2/05/57

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก