Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            เหตุระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ตอนนี้ยังจับคนร้ายที่ลงมือไม่ได้ แต่ก็ต้องรอสักระยะคงมีคำตอบว่า คนร้ายมีวัตถุประสงค์อะไร ทำไมมีจิตใจที่โหดร้ายเข่นฆ่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์จนเกิดการล้มตายหลายคน นอกจากนั้นยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ยังมีผลกระทบอีกหลายด้าน คนทำมาค้าขายขายสินค้าไม่ได้ คนทำมาหากินลำบาก นักท่องเที่ยวหวาดระแวง ผู้คนหวาดผวา ใครคนนั้นได้ทำกรรมไว้หนักหนาสาหัสนัก

            ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก หากใครมีภารกิจเดินทางไปแถวๆวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์หรือบริเวณพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ช่วงนี้ต้องหลีกทางให้กับนักท่องเที่ยว เพราะมีจำนวนมากจนไม่อยากเบียดเสียดกับคนเหล่านั้น พวกเขามาไกลให้โอกาสก่อน ส่วนคนไทยค่อยเลือกเวลาที่เหมาะสม พยายามอย่าไปช่วงวันหยุด หากจะต้องไปจริงๆต้องไปวันธรรมดา เพราะนักท่องเที่ยวอาจจะมีจำนวนไม่มากนัก
            อาทิตย์ก่อนมีธุระที่อยุธยา จึงได้เดินทางไปชมเวียง วัง วัด บางแห่งถามรับรับจ้างว่าหากมีเวลาสองชั่วโมงน่าจะเที่ยวที่ไหนบ้าง รถสามล้อเครื่องแนะนำว่า เที่ยวชมโบราณสถานภายในเขตเมืองมรดกโลกได้หลายแห่งเช่นวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม วัดโลกยสุธา วัดหน้าพระเมรุ วัดมเหยงค์ เป็นต้น สนราคาเหมาไม่เกินสองชั่วโมงคิด 400 บาท ตกลงราคาเรียบร้อยก็ออกเดินทาง
วันนั้นเริ่มต้นที่วัดมหาธาตุ ก่อนเที่ยงวันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่เดินทางมาเที่ยววัดแห่งนี้ เพราะมีเสน่ห์พิเศษคือเศียรพระพุทธรูปที่แทรกอยู่ในรากไทร โผล่ออกมาให้เห็นเพียงแค่พระเศียร ส่วนองค์พระไม่รู้หายไปไหน นักท่องเที่ยวมักจะพากันมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้เคยมาแล้ว

            นักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศฟังจากสำเนียงและรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด อีกอย่างชาวเกาหลี ญี่ปุ่นก็มีรูปร่างหน้าตาและภาษาใกล้เคียงกับชาวจีน จึงแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร ส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรปแม้จะมีน้อยกว่าแต่ก็มีพอเห็นอยู่บ้าง
            ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปในทางที่ดี กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยกำลังจะมา แต่พอเสียงระเบิดดังขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์ เหมือนดั่งฟ้าสาบ แผ่นดินแกล้ง บ้านเมืองเหมือนกำลังถูกปองร้าย จะไปไหนมาไหนก็ต้องคอยหวาดระแวงว่าตัวเราอาจจะอยู่ในท่ามกลางสถานที่ที่อาจจะมีระเบิดแทรกอยู่ ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะคนร้ายไม่ได้สนใจว่าใครจะบาดเจ็บ ใครจะเสียชีวิต เป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณจริงๆ คนโหดร้ายเช่นนี้จึงเป็นอันตรายสำหรับผู้คนทั้งหลาย เขาประทุษร้ายต่อคนบริสุทธิ์ได้ จิตใจต้องโหดเหี้ยมอำมหิตเกินมนุษย์

            ในพระพุทธศาสนามีคำสอนอยู่บทหนึ่งกล่าวถึงผู้ประทุษร้าย ผู้ทำลายผู้อื่น แม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้ แต่กฎแห่งกรรมย่อมจะติดตามเขาไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เข่าย่อมประสบเคราะห์กรรมต่างๆ เพราะกรรมจะตามสนองเขาเอง ดังที่แสดงไว้ในทัณฑวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท (25/20/33) ความว่า “ผู้ใดย่อมประทุษร้ายในพระขีณาสพผู้ไม่มีอาชญา ผู้ไม่ประทุษร้าย ด้วยอาชญา ผู้นั้นย่อมเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์ 10 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือเวทนาหยาบช้า ความเสื่อมทรัพย์ ความแตกแห่งสรีระ อาพาธหนัก ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ความขัดข้องแต่พระราชา การกล่าวตู่อันร้ายแรง ความสิ้นญาติ  ความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลาย หรือไฟย่อมไหม้เรือนของเขา เมื่อตายไป เขาผู้ไร้ปัญญาย่อมเข้าถึงนรก”

            แปลมาจากภาษาบาลีว่า “  โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ      อปฺปทุฏฺเฐสุ ทุสฺสติ           
            
                                   ทสนฺนมญฺญตรํ ฐานํ          ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ 
                          
                    เวทนํ ผรุสํ ชานึ               สรีรสฺส จ เภทนํ  
                                               ครุกํ วาปิ อาพาธํ              จิตฺตกฺเขปํ ว ปาปุเณ  
                         
                     ราชโต วา อุปสคฺคํ            อพฺภกฺขานํ ว ทารุณํ  
                                               ปริกฺขยํ ว ญาตีนํ              โภคานํ ว ปภงฺคุณํ  
                                               อถ วาสฺส อคารานิ            อคฺคิ ฑหติ ปาวโก  
                                               กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ    นิรยํ โส อุปปชฺชติ ฯ  
            เหตุที่ยกภาษาบาลีมาไว้ในที่นี้เพราะต้องการให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าภาษาบาลีได้ตรวจสอบ ที่มา ที่ไป หรืออาจจะแปลเนื้อความใหม่ก็ย่อมได้ แต่จะแปลอย่างไรก็ตาม ภาษาดั้งเดิมยังคงปรากฏให้เห็น ใครแปลผิดแปลถูกสามารถตรวจสอบได้ ในที่นี้ใช้สำนวนแปลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง (2514) ส่วนพระไตรปิฏกฉบับอื่นๆอาจจะมีคำที่แตกต่างกันไปบ้าง ในคาถานี้แสดงถึงบุคคลผู้ทำร้ายพระอรหันต์ แต่หากเป็นการทำร้ายคนธรรมดาสามัญ โทษฐานก็หลดหย่อนผ่อนลงตามลำดับ อาจจะได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

            คนบางคนป่วยหนักรักษาไม่หาย บางคนบ้านถูกไฟไหม้  บางคนเป็นบ้า บางคนสิ้นญาติขาดมิตร หรือบางทีเกิดเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้ นั่นเพราะผลจากการกระทำของแต่ละคน ซึ่งอาจจะเคยกระทำมาก่อนในอดีตหรือในชาติก่อนก็ได้
            คนร้ายที่ลอบวางระเบิดที่ราชประสงค์อาจจะรอดพ้นจากกระบวนการทางกฎหมายไปได้ หรืออาจจะถูกจับมาดำเนินคดีได้ แต่กรรมที่เขากระทำย่อมจะตามสนองเขาในเวลาข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว ทุกคนหนีจากรรมของตนไม่ได้ แม้จะไม่มีคนอื่นเห็น แต่กฎแห่งกรรมย่อมจะติดตามตนไปและรอการให้ผลตามเวลาที่สมควร ผลของการกระทำของเขาจะตามสนองเขาตลอดไป

 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/08/58

 

Go to top