ไซเบอร์วนาราม.เน็ต

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

laithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithailaithai

        ทำงานวิจัยสำเร็จเสร็จสิ้นไปงานหนึ่ง เรื่อง "รูปแบบการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นการศึกษาการฝึกอบรมพระธรรมธรรทูตไปต่างประเทศ สภาพปัญหา แนวทางในการพัฒนา ใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว เห็นว่าผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว จึงนำมาเสนอทางเว็บไซต์ เพื่อการศึกษาวิชาการต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     
          รูปแบบการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)
   The Model of Training the Missionary Monks  Going Abroad (Dhammayutta)


                              พระมหาบุญไทย  ปุญฺญมโน (ด้วงวงศ์),ดร.
 
บทคัดย่อ
 
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพและปัญหาการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เพื่อหาแนวทางในการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และเพื่อสร้างรูปแบบศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
          ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพและปัญหาของการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) สรุปได้ดังนี้ (1) การฝึกอบรมด้านวิชาการ การฝึกอบรมไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจน ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญของวิทยากรผู้บรรยายถวายความรู้เป็นหลัก ซึ่งแต่ละท่านก็บรรยายในเนื้อหาตามที่ตนถนัด ทำให้ขาดเอกภาพ บางวิชาอาจารย์บรรยายไปคนละทาง ผู้เข้าศึกษาอบรมก็ไม่สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ ไม่มีระบบการสอบวัดผล ไม่มีระบบการประเมินในแต่ละรายวิชา (2) การฝึกอบรมด้านจิตภาวนา ยังไม่มีหลักสูตรในการฝึกที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของวิทยากรที่มาบรรยายถวายความรู้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนา จึงเรียงลำดับหัวข้อในการบรรยายที่ชัดเจนไม่ได้ วิทยากรมีความชำนาญการปฏิบัติแนวไหนก็บรรยายไปตามแนวที่ตนถนัด (3) ภาคศึกษาดูงานในต่างประเทศ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง  ส่วนหนึ่งอาศัยพระธรรมทูตรุ่นพี่ที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอินเดียเป็นหลัก ด้านงบประมาณก็ยังไม่เพียงพอ ต้องขอรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป (4) ด้านการสร้างจิตวิญญาณของพระธรรมทูต ยังไม่ชัดเจนว่าจะสร้างอย่างไร ไปทำงานอะไรในต่างประเทศ ต้องฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความเสียสละทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยจิตวิญญาณของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
          แนวทางการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ควรมีให้ครบทั้งสองด้านคือ(1)ด้านวิชาการต้องมีความรู้ดีทั้งวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เทคนิควิธีการเผยแผ่ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา (2) ด้านการปฏิบัติต้องยึดมั่นตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดต้องฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ดีทั้งวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้ต้องให้การศึกษาอบรมพระธรรมทูตให้เป็นผู้ปฏิบัติดีตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา และสามารถแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง  ต้องฝึกอบรมให้พระธรรมทูตมีความอดทน อดกลั้นได้ในทุกสถานการณ์ ต้องฝึกอบรมให้พระธรรมทูตมีอุดมการณ์ มีหลักการ มีวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและต้องสร้างจิตวิญญาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระธรรมทูต
      องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยรูปแบบการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) เป็นการสังเคราะห์จากการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจึงได้รูปแบบที่เหมาะสมในการการศึกษาอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) คือ“KPTIS : Model”
         K= ย่อมาจากคำว่า Good Knowledge แปลว่า “ความรู้ดี” ต้องฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ดีทั้งวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ได้
          P= ย่อมาจากคำว่า Good Practice  แปลว่า “ปฏิบัติดี” ต้องให้การศึกษาอบรมพระธรรมทูตให้เป็นผู้ปฏิบัติดีตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา และสามารถแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง
          T= ย่อมาจากคำว่า Tolerance  แปลว่า “ความอดทน” ต้องฝึกอบรมให้พระธรรมทูตมีความอดทน อดกลั้นได้ในทุกสถานการณ์         
          I= ย่อมาจากคำว่า Ideology แปลว่า  “อุดมการณ์” ต้องฝึกอบรมให้พระธรรมทูตมีอุดมการณ์ มีหลักการ มีวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
          S= ย่อมาจากจากคำว่า Spirit of Propaganda แปลว่า “จิตวิญญาณในการเผยแผ่” ต้องสร้างจิตวิญญาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระธรรมทูต
คำสำคัญ :1.รูปแบบ 2.การศึกษาอบรม 3.พระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุต

ABSTRACT

          The aims this research were; (1) to study the states and problems of training the missionary monks going abroad (Dhammayutta), (2) to find a guideline in training the missionary monks going abroad (Dhammayutta), and (3) to create a model for training the missionary monks going abroad(Dhammayutta). The data of this qualitative research were obtained by in-depth interviews.
            The research results found that the states and problems of training the missionary monks going abroad (Dhammayutta) as follows; (1) In the academic training, there was no specific course of training.The course contents were depended on guest speakers and teachers. It was difficult for the trainees to focus the course contents. And again, there were also no specific evaluation criteria for each subject.  (2) In the meditation training, there also were no specific course contents, depending on knowledge and experience of the meditation masters.  (3) In study and training abroad, there was no particular one responsible for the work, depending on the former missionary seniors studying or working in India. The budget was limited and could not cover the actual expenditure; donations were raised from the public. (4) In building missionary spirit, how to build, how to devote for Buddhist propagation, and what work to do abroad were waiting to be set up.
            The guideline in the training missionary monks going abroad (Dhammayutta) should cover 2 dimensions; (1) In academic, the trainees must be accomplished with good knowledge of Buddhism, propaganda techniques and cultures or traditions of the target countries where they would go and work. (2) In practical training, the trainees must strictly adhere to the codes of Discipline, could apply the Buddhist teachings to modern science and daily life practice, have patience and tolerance in situations, and have heart and mind in Buddhist propagation.
            The synthesis of the study the training of missionary monks going abroad (Dhammayutta) could be concluded in a model for training the missionary monks going abroad (Dhammayutta) in “KPTIS : Model”. K was for good knowledge, P for good practice, T for tolerance, I for ideology, and S for spirit in propagation.
Keywords : 1. Model 2. Training  3. Dhammayutta missionary monks

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กองธรรมสนามหลวง

กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรมการศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย  มมร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

เว็บไชต์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มมร

 

วัดไทย

เว็บวัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุตUSA

 วัดป่าธรรมชาติ LA

พระคุ้มครอง

วัดธรรมยุตทั่วโลก

 

ส่วนราชการในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ส่วนราชการในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ไทย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกทูเดย์

 

ข่าวภาษาต่างประเทศ

ข่าว CNN

ข่าว BBC

Bangkok Post

The Nation

หนังสือพิมพภาษาต่างประเทศ

เมนูสมาชิก