Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สารบัญ

 

 

2.วรรณกรรมภาษาสันสกฤต

1. อภิธัมมสมุจจัยของอสังคะ ต้นฉบับสันสกฤตอักษรเทวนาครี ปรับปรุงและแปลมาจากการภาษาทิเบตและจีน  บรรณาธิการพร้อมด้วยคำนำ โดย ประหลัด ประธัน
2. อภิธัมมโกศ สมุจจัย ต้นฉบับภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี นำมาจากทิเบตโดยศาสตราจารย์ ประหลัด ประธัน
3. อภิธัมมโกศ การิกา  ต้นฉบับภาษาสันสกฤตพร้อมด้วยอรรถกถาของยโสมิตรา ,สภูตารถะ อภิธัมมโกศ วยาขยา โดยราหุล สันกฤตยยัน
4. อภิธัมมโกศ การิกา ต้นฉบับเดิมมาจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต โดยดร. วี.วี โกขเล
5. อภิธัมมมฤต โดย โฆสกะ แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาสันสกฤต โดยศานติ ภิกษุ ศาสตรี
6. อภิธัมมโกศ (อาจารย์วสุพันธุ) สวามี ดวารกะ ดัส ศาสตรี บรรณาธิการ
7. อภิสมัยลังการวฤิทธี สภูตารถะ ของอาจารย์หริภัทร์ (ต้นฉบับทิเบต,แปลเป็นภาษาสันสกฤต) โดยอาจารย์ราม ศานการ์
8. อภิธัมมปราทิปะ  แปลจากภาษาทิเบตโดยศาสตราจารย์ปัทมนภ ไชนี
9. อภิสมจริกะ ดร. บี.ชินนันทะ บรรณาธิการ
10. อัทวายวัชระ สังครห์ มหามโหปัธยายะ หารา ประสาท ศาสตรี
11. อลัมบนะ ปริกสะและวฤิทธี โดยทินนาคะ แปลจากภาษาทิเบตเปป็นภาษาสันสกฤตโดยศาสตราจารย์ เอ็น.ไอยาสวามี ศาสตรี เป็นบรรณาธิการ
12. อัสถะ สหัสริกะ ปรัชญา ปารามิตา แปลโดย หารา ประสาท ศาสตรี
13. อวทนกัลปาลาต กเสเมนทรวิราชิตะ พี.แอล.วิทยา
14. โพธิจรรยาวตาร โดยสันติเทวะ แปลเป็นภาษาสันสกฤตโดยสรัต จันทรา ทัส (แปลเป็นภาษาฮินดีโดยศานติ ภิกษุ ศาสตรี)
15. โพธิจรรยาวตาร โดยสันติเทวะ (ต้นฉบับภาษาสันสกฤตพร้อมคำแปลภาษาฮินดีโดยสวามี ทวารกะ ดัส ศาสตรี
16. พุทธชาริตรัม (กวยา) อัศวโกศา (พร้อมกับอรรถกถาภาษาฮินดี) โดยราม จันทรา ทัส ศาสตรี
17. โพธิจิตโตตปท สูตร ศาสตร์ โดย วสุพันธุ แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาสันสกฤต โดย ศานติ ภิกษุ ศาสตรี
18. พุทธจริต โดยอัศวโกศ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตและฮินดีแปลโดยสุรยะ นารายัน เจาธารี
19. จตุหัสตกของอารยเทพ แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาสันสกฤต โดยวิธูเสขระ ภัตตจรรยา ศาสตรี บรรณาธิการ
20. จตุหสตกะ (พร้อมกับจันทเกียรติวิธีและฉบับแปลภาษาฮินดี) โดยภัค จันทรา เจน
21. จิตวิสุทธิ ปราการนะของอารยเทวะ วิจารณ์ปรัชญามาธยมิกะของอารยเทพ โดย พี.บี. ปาเตล
22. ธัมโมตตร ปราทิปะของทุรเวก ศาสตราจารย์ มูลวนา บรรณาธิการ
23. ทวาทสมุข ศาสตร์ โดย นาครชุน แปลเป็นภาษาสันสกฤตและบรรณาธิการโดยไอยาสวามี ศาสตรี
24.  ต้นฉบับภาษากิลกิต 8 ชุด รวมถึง วินยวัสถุของนิกายมูล-สรวัสติวาท โดย ดร. นาลินักสะ ดุตต์
25. ชาตกมาลา โดยอารยสุร ต้นฉบับภาษาสันสกฤตและคำแปลภาษาฮินดู โดย สุรยะ นารายัน เจาธารี
26. ชาตกมาลาของอารยสุระ ต้นฉบับพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษและฮินดี โดย ทวีเวที และ ภัตต์
27. ชาตกมาลาโดยอารยสุระ (ฉบับแปลภาษาฮินดี) โดยจักดิสห์ จันเดอร์ มิสระ
28. ชญานปราสถานะศาสตร์ ของ กตยานีปุตร แปลจากต้นฉบับภาษาจีน โดย ศานติ ภิกษุ ศาสตรี
29. การตาลรัตนะโดยภววิเวก  แปลเป็นภาษาสันสกฤตจากภาษาจีนโดยไอยาสวามี ศาสตรี
30. ลาลิตาวิสตาร ต้นฉบับภาษาสันสกฤต บทบรรณาธิการภาษาเทวนาครีพร้อมด้วยคำนำภาษาอังกฤษและฮินดี โดย พี.แอล วิทยา
31. ลาลิตาวิสตาร ต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ โดยราเชนทรา ลาล มิตรา
32. มาธยมกะ ศาสตรัม ของนาครชุน เล่ม 1 (พร้อมกับอรรถกถาอกุโตภยของนาครชุน,มาธยมกะวฤทธีของพุทธปาลิต,ปรัชญา ประทีปของภววิเวกและประสันนปทของจันทรเกียรติ ต้นฉบับภาษาสันสกฤตและอรรถกถาปรับปรุงมาจากต้นฉบับภาษาทิเบต) โดย อาร์ เอ็น. ปันเทย์
33. มาธยันตะ วิภังคะ ศาสตร์ (ของวสุพันธุพร้อมด้วยการิกาของไมเตรยะและภัสยะของวสุพันธุ ต้นฉบับภาษาเทวนาครี) โดย อาร์.เอ็น.ปันเทย์
34. มาธยมกะ ศาสตร์ (อาจารย์นาครชุน) สวามี ทวารกะ ทัส ศาสตรี
35. มาธยมิกะมาเต สิกษาสมุจจัยห์ ศานติเทวะวีระชิตห์ พี.แอล วิทยา
36. มหายานสูตรสังครห ประถมาห ขันทาห์ สุวิกรันตวิกรามิปรัชญาปารมิตา ,วัชรเฉทิกะ,สาลิสตัมพะสุตรัม, สุขวติวยุหะ, การันทวยุหะ,ปฤทตยสมุตปทาสูตรัม,ไภสัชยคุรุวิทุรยประภาสุตรัม,รัชตรปาลปริปรัชชา,อารถวินิสชยสุตรัม,รัตนะคุณะสันชยหะ- พี.แอล วิทยา
ทวิติยาหะ ขันทหะ: อารยมัญชุศรีมูลกัลปห์- พี.แอล วิทยา
37. มาธยมิกะ วฤตติของจันทรเกียรติ โดยหริโมหัน วิทยาภูสาน
38. มหายาน วิมสกะของนาครชุน แปลจากภาษาทิเบตเป็นภาษาสันสกฤตและวิธูเสขร ภัตตจรรยา บรรณาธิการ
39. นวธัมมะ
ลลิตาวิสตร- พี.แอล วิทยา
สมาธิเรียชสุตรัม- พี.แอล วิทยา
ลังกาวตารสูตร-   พี.แอล วิทยา
อัสตสหสตริกะ ปรัชญาปารมิตา อโลกวยาขยายะ สหิตะ -  พี.แอล วิทยา
คันทวยุหสูตรัม- พี.แอล วิทยา
สัทธัมมปุณทริกาสูตรัม- พี.แอล. วิทยา
ทสภูมิกสูตรัม-พี.แอล. วิทยา
สุวรมประภาสสูตรัม -  เอส. บักชิ
กุหยสมาชตันตระ -เอส. บักชิ
40. นยายะพินทุ (อาจารย์ธรรมเกียรติ) สวามี ดวารกะ ดัส ศาสตรี บรรณาธิการ
41. ไนรัตมยปริปโรหะของ อัศวโกศ (สันสกฤต-ทิเบต) สุจิตกุมาร มุโขปัทธยายะ บรรณาธิการ
42. นยายประเวสะ (เกี่ยวกับพุทธตรรกวิทยา) เอ.บี. ธรูว
43. ปัญจวิมสติ ปรัชญาปารมิตา -นาลินักษะ ดุตต์ บรรณาธิการ
44. ประมาณวารติกะ ต้นฉบับสันสกฤต ราหุล สันกฤตยยันเรียบเรียงและบรรณาธิการ
45. ปารนาม-วาริกา (อาจารย์ธัมมรักขิต) สวามี ดวารกะ ดัส ศาสตรี บรรณาธิการ
46. ปารมารถา-ชินตานะ (ธรรม) สวามี ดวารกะ ดัส ศาสตรี บรรณาธิการ
47. ปราติโมกศะของนิกายมูลสารวัสติวาท - อนุกุล จันทรา บาเนอร์จี บรรณาธิการ
48. สาธนะ-มาลา - บี. ภัทรจรรยา บรรณาธิการ
49. สัทธัมมะ-ปุณทริกา นาลินักสะ ดุตต์ บรรณาธิการ
50. สวนทารนันทะ โดย อัศวโกศ  ต้นฉบับสันสกฤตและแปลโดย สุรยะ นารายัน เจาธารี
51. สภูตารถา-อภิธัมมโกศ-วยาขยา โดย นาลินักสะ ดุตต์
52. สารทูล-การนวทาน แปลเป็นภาษาสันสกฤตจากภาษาทิเบตและสุจิต กุมาร มุโขปัธยายะบรรณาธิการ
53. สภูตารถา ศรีคหนาจารสังครห์-ติกะ, ดร. สังฆเสน บรรณาธิการ
54. ศรี-กุหยสมาช-ตันตระ, บี. ภัทรจรรยา บรรณาธิการ
55. ตัตตวสังครหของสันตรักษิตะ พร้อมอรรถกถาของกมลาศีล-ตัตตวสังครหะ (คำสอนแหงสัจจะย่อ) เอ็มบาร์ กฤษณมจรรยา (แปลเป็นอังกฤษ โดยคันกานาถ ชหา 2 เล่ม)
56. ตัตตวะ-สังครห (ศานติรักษิต), สวามี ดี.ดี. ศาสตรี บรรณาธิการ
57. ไตรสวภาวะนิรเทสะของวสุพันธุ ต้นฉบับสันสกฤต อักษรเทวนาครี บทบรรณาธิการพร้อมด้วยคำแปลอังกฤษ โดยสุจิต กุมาร มุโขปัธยายะ
58. อุปสัมปาทชญาปลิห์, ดร. บี.ชินานันทะ บรรณาธิการ
59. วาทานยายะ ต้นฉบับอังกฤษปรับปรุงใหม่, ราหุล สันกฤตยายัน บรรณาธิการ
60. วารติกะ-อลันการะ- ราหุล สันกฤตยายัน บรรณาธิการ
61. วาทานยายะและสัมพันธะ ปะริกษะ (อาจารย์ ธัมมรักขิต), สวามี ดวารกะ ดัส ศาสตรี บรรณาธิการ
62. วาคราชเชทิกะ ปรัชญาปารมิตาสูตร (ต้นฉบับสันสกฤต แปลเป็นฮินดี)โดย แอล. เอ็ม โชศรี
63. วิมาลากิรตินิรเทสะ สูตร (ต้นฉบับภาษาทิเบต แปลเป็นสันสกฤตและฮินดี)โดยภิกษุประสาทิกะ และ แอล.เอ็ม.โชศรี
64. วินายาห มหาวัสถุ-โลโกตตรวาทินัม วินายาห- เอ็ส. บักชิ มูลสารวัสติวาทินัม วินายห์ (กิลกิต  เอ็มเอ็สเอ็ส) 2 เล่ม เอ็ส. บักชิ
65. โยคชารมาเต สุตรลันการาห์ อาจารย์ สันกาวีราชิตาห์, เอ็ส. บักชิ
66. โยคจารภูมี-ศาสตรา, วิธูเสขระ ศาสตรี บรรณาธิการ

 

3. วรรณกรรมฮินดีสมัยใหม่

1. อาจารย์ นาเรนทร ดีโอ
        พุทธะ ธัมมะ ดารศาน
2. เอ็มเบ็ดการ์,ดร. บี.อาร์.
        1.ภัควัน พุทธะ อูระ อันกะ ธัมมะ (แปลโดย ภทันต์ อนันท์ เกาสัลยยัน)
        2.พุทธ ธัมมะ หิ มานัฟ ธัมมะ (รวบรวมและแปลโดยภิกษุ ธัมมรักษิต)
3. อนันท์ เกาสัลยยัน, ภทันต์
        1. พุทธะ วจาน
        2. ภิกษุ เค ปัตตาร
        3. สัมโยจัน
        4. มหาวังศะ (แปล)
        5. โมคคัลลานะ ปาลี เวยะกรนะ
        6. พุทธธัมม (เอก พุทธิวาที อัทธยัน)
        7. ขันติ เก อกาทุต-ภควัน พุทธะ
        8. อนตัมวาท
        9. ศรี ลังกา
        10. ตถากัต กา ศาสวัต สันเทศ
        11. ภควัน พุทธ กะ ธัมมะ
        12. พุทธ คยัน
        13. พุทธชีวัน ปาธิติ
        14. พุทธธัมม อุระ มาร์ควาด
        15. ภควัตคีตา ตถา ธัมมปท
        16. ทารศาน
4. อนันท์ คอมมารสวามี และ ไอ.บี. ฮอนเนอร์
        ภควัน พุทธะ (แปล โดย ดร. เทเวศร์ จันทรา)
5. อริยวังสะภิกขุ และ ดี.ชี.เอหิร
        พุทธชีวัน พาธ
5.ก. อริยวังสะภิกขุ
        1. ตถาคต กะ อุปเทศ
         2. พุทธวานี อุระ วันทาน วิธี
6. โพธนันท์,ภทันต์
        1. ปัญจศีล อุระ พุทธวันทาน
        2. ภควัน โคตมพุทธะ นักเขียนร่วม: จันทริกา ประสาท จเกียสุ
        3. พุทธจริยา ปธีติ
7. บัลเทพ อุปธยะ
        พุทธ ทารศาน มิมานสา
8. ภรัต ซิงห์,อุปธยะ
        1. พุทธ ทารศาน ตถา  แอน ภารติยะ ทารศาน เล่ม 1 และ 2.
        2. พุทธ อุระ พุทธ สาธัค
        3. ปาลี สาหิตยะ กะ ไอธัส
9. จันทริกา ประสาท จเกียสุ
        1. ภควัน เคาตมพุทธะ
        2. พุทธจริยะ วิธี (พุทโธน เก ไนยมิค การม)
        3. พุทธ กริสตโยน เก ลิเย นิตยะ อุปสนะ พาธ
        4. อังคุลิมาล (นาตัก)
10. จตุรชาอิน ศาสตรี
        พุทธา อุระ พุทธะ ธรรม
11. ธัมมนันทะ โกสัมพี
        1. วิสุทธิมัคคทีปิกะ (อรรถกถาวิสุทธมัคค์)
        2. ภควัน พุทธะ- สหิตยะ อคาเดมี นิวเดลี แปล
        3. ภารติยะ สันสกฤตติ อุระ อหิงสา
12. ธัมมรักษิต, ภิกขุ ดร.
        1. วิสุทธิมัคค์ (แปล) ภาค 1,2
        2. อาจารย์ พุทธโกศ
        3. สารนาถ กะ อิธัส
        4. พุทธ โยคี เก ปัตตาร
        5. พุทธจริยาวิธี
        6. จริยปิฏก
        7. พุทธ พิภูติยัน
        8. ตถากัต หิรทยา
        9. พุทธ ธัมม เก มูล สิทธันต์
        10. ปาลี เวยกรณ
        11. ชาติ เภท อุระ พุทธะ
        12. พุทธ ศันการ ปธีติ
        13. ปาลี พาธ มาลา
        14. กุสินาคาร์ กา อิธัส
        15. ตถาคต กา ปราธัม อุปเทส
        16. เตลกตาห์ กถา
        17. มหาวังโส
        18. พุทธ กาลิน ภรัต กะ เภาโกลัค ปริเชย์
        19. สารนาถ ทีฆทารสัน
        20. ปาลี สหิตยะ กะ อิธัส
        21. พุทธ ธัมมะ ทารสาน ตถา สาหิตยะ
        22. สารนาถ-วาราณสี
         23. ภิกษุ ปราติโมคศะ
        24. สรัมเนร วินย
        25. พุทธ ธัมมะ เก อุปเทส
        26. กาลามะ คันตันตระ กา เกสปุตร
13. ธัมมะ ทารศี พุทธ (เทวี ทยัล)
        พุทธะ อุปสากน เก ธัมมะ
14. ธัมมรัตนะ, อู พระ
        วิสุทธิมัคค กิ รูปเรขะ
15. หาวัลทาร ไตรปธี “สหทยะ”
        พุทธ ธัมมะ อุระ พิหาร
16. จักดิสห์ กัสหยัป,พระ
        1. มิลินทะปัญหา
         2. โมคคัลลานะ เวยากรณะ
17. กุมารี วิทยาวาตี มาลิกะ
        1. พุทธ กาล กฤติยัน
         2. ปุรนิมา (โคลง)
        3. ฮินดี สันต สหิตย ปาร พุทธ ธัมม กา ปราภาว
        4. อรชนา (ทรามัส)
        5. อทาส พุทธ เมหลาอิน
         6. ภควัน เคาตมะ พุทธะ
18. ลามะ,ริคจิน ลุนดุฟ
         1. โพธิพาธ ประทีป
        2. อารยะ อังคุลิมาลสูตร
19. มันกัล หริทยา, ภทันต์
        ตถคต คารภสูตร (แปลจากภาษาทิเบต)
20. นาเกนทร นาถ อุปธยะ
         ตันตริก พุทธ สาธนะ อุระ สหิตยะ
21.นาเกนทร นาถ วสุ
        ภัคติมารค พุทธ  ธัมมะ แปล โดย นัมราเทสวาร จตุรเวที
22. นาลินักสะ ทุตต์ และ เค.ดี. พัชไภ
        อุตตร ประเทศ เมอิน พุทธธัมมะ กะ วิกัส
23. เปรม ซิงห์ เจาหัน
        1. พุทธารจัน
        2. พุทธ กิรตัน
24. ปารขุรสต์,ซี.เอ
        เคาตัม กิ ราห ปาร แปล โดย ศรีมาตี เปรม ศรีวัสตาวะ
25. ปรักยนัน,จี.พระ
         วัชรสุจิ-อุปนิษัท (แปล)
26. พี.วี. บพัต
        พุทธ ธัมม เก 2500 วารสา(วัสสา)
27. รพินทรนารถ ฐากูร
        พุทธเทวะ (แปล จากภาษาเบงกาลี โดย กมลา รอย)
28. ราหุล สันกฤตยยัน
        1. สูตรทูยัม (แปลจากภาษาจีน)
         2. พุทธจริยา
         3. มหามาณว พุทธะ
        4. พุทธะ สันกฤตติ
        5. ทารสัน ทีฆ ทารสัน
         6. ปาลี สาหิตยะ กะ อิธัส
29. รามจันทราลาล
        พุทธะ จาริตารวาลี
30. ราม พาหทุร ชารมา
         นันท กถา (สาอันทารนันทะของอัศวโกศะ)
31. รามขันต์ ไตรปธี “ประกาศ”
        ภควันพุทธะ
32. สัตยนาราอิน โกเอ็นกา
         1. ธัมมะชีวัน ชีเน กิ กาลา
        2. อตมะ ทารศาน
         3. ธัมรัม ชโยติ
33. ศานติ ภิกษุ ศาสตรี
        1. โพธิจรรยาวตาร
         2. มหายาน
34. ศาสันศรี,ภทันต์
        1. พุทธะ กิ เทน
         2. พุทธะ วาจานัมริต
35. สิตารัม จตุรเวที
         พุทธธรรม กะ เคนทรา: สารนาถ
36. ศิวะ นารายณ์ คุปตะ
         พุทธวจาน
37. อุปาลี,ภิกษุ
         พุทธสันเทศ
38. เวทราช ประสาท
        พุทธชีวานี
39. วิจัย ศรีวัสตาว
         กปิลวัสถุ-ลุมพินี ทีฆ ทารศาน
40. วโยกิ หารี
         พุทธ พานี

 

อัสสัม

1. พันทาโลอิ โคปินาถ
        พุทธเทวะ
2. ภิกษุ นันทพรรษา
        1. พุทธจริต
        2. พุทธวันทาน
        3. พุทธะ สิศุ โพธ
        4. พุทธ มหิลา
        5. อังคุลิมาล (ธรรม)
        6. สิทธารถจริต
        7. วิศวะ พุทธะ ปาตกะ
        8. พุทธาร สาโม ชิวานี
3. บรินชิ กุมาร บารัว
        สารีปุตต และโมคคัลลาน
4. ธัมมนันท โกสัมพี
        ภควัน พุทธะ (สาหิตยะ อคาเดมีแปล) 
5. สาสันพันษา,ภิกษุ
        1. สาธารมะ สิกสา
        2. โลก นิติ
        3. นาพิน ปาลี วยากรณและ ตำราบาลีเล่มอื่นๆสำหรับโรงเรียนไฮสกูล

 

เบงกาลี

1. อนาคาริกธรรมปาล
        ภควัน พุทเหร อุปเทส
2. ภิกษุ แอล. อริยวังสะ
        1. สุโพธะ ลันการ
        2. พุทธ นิติ สิกสา
3. ภิกษุ ธรรมปาล
        สัทธัมมรัตนะ มาลา
4. ภิกษุ ศีลภัทร
        1. พุทธพานี
        2. พุทธ นิติ สิกสา
        3. พันจิเตร สันธานี
5. ภิกษุ ศีลจาร
        1.  อิสิปัตตนะ
        2.  สารนาถ ไตรัถ
         3. พุทธวันทนา
        4. สิวาลี พรัต กถา
        5. พุทธคยา
6. พิมลจารัน
        พุทธ รามนี
7. พรหมจารี สีลนันทะ
        สัมโพธิ ปาเธย์
8. หารา ปราสาท ศาสตรี
        พุทธ คณะ โอ โทหะ
9. ไชนิค อุปสิน
        ราชคริเหร อินทรคุปตะ
10. ชโยติส จันทรา โกศ
        1. ชาร ปุญญาสถาน
        2. ทีน พุทธสถาน
11. เค.ซี. คุปตะ
        สารีปุตต และโมคคัลลาน
12. มหินทร นาถ จักรโพรติ
        พุทธจริต
13. นาลินิกันตะ ทัสคุปตะ
        พุทธธรรม
14. พี.ซี. บารัว 
        วิทารศาน ภวัน
15. ประโพธจันทรา บากุอิ
        พุทธธรรม โอ สาหิตยะ
16. ประกานโลก สถวีระ
        ปฏิจจสมุปาท
17. สัตยันทรนาถ ฐากูร
        พุทธธรรม
18. ศรีธาร จันทรา
        อภิสัมพุทธะ
19. สภูติ รันจัน บารัว
        1. สัทธรรม นิติ รัตนมาลา
        2. พุทธ พาธ
20. สุธันสะ พิมาล บารัว
        ระพินทรนาถ โอ พุทธะ สันสกฤต
21. สุจิต กุมาร มุโขปัธย
        พุทธจรรยาวตารของสันติเทวะ
22. ตรีภัง รอย
        เคาตมพุทธะ
23. วิสุทธจาร สถวีระ
        1. สิวลี พรัต กถา
        2. มารวิชัย
        3. อโศกจาริต
24. วิธูเสขระ ศาสตรี
        1. ปาลี ประกาศ (บาลีไวยากรณ์)
2. มิลินทปัญหา

 

คูจราตี

1. ธัมมนันทะ โกสัมพี
        1. พุทธธรรม อนิ สังฆะ แปลจากภาษามาราตีโดย หารโกวินท ซิงห์ ประทัก
        2. พุทธะลิลา สาร สังฆ์
        3. พุทธสังฆ์ นะ ปะริชัย
        4. สมาธิมารกะ
        5. ภควันพุทธะ นะ ธัมมสัมวัด
        6. ภควันพุทธะ แปล: สาหิตยะ อคาเดมี

 

คารานาตกะ
ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ แปล: สาหิตยะ อคาเดมี

 

มาลยาลัม
ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ แปล: สาหิตยะ อคาเดมี

 

มารธี
1. เอ็มเบ็ดการ์,ดร. บี.อาร์
        1. พุทธธรรม หาช มานว ธรรม
        2. พุทธะอุปสนะ ปาท
        3. ภควันพุทธะ อนิ ตวันจะ ธรรม แปล: คันสหยัม ตัลวัตการ,เอ็ม.บี.จิตนิส เอส.เอส.เรเจ
2. ธัมมรักษิต,ภิกขุ
        1. พุทธ ธัมมจิ มูลตัตเวน
        2. ชติ เภท อนิ พุทธะ
        3. พุทธะ สันสการ ปธีติ
3. ธัมมนันทะ โกสัมพี
        1. ภควันพุทธะ
        2. พุทธ-ลิลา-สาระ สังครห
        3. พุทธธรรม อนิ สังฆะ
        4. สมาธิมารกะ
        5. พุทธะ-สังฆจะ ปริจยะ
        6. ฮินดี สันสกฤติ อนิ อหิงสา
4. โกลันกันเด, รามจันทรา โควินท์
        ตยัคราช ภควัน เคาตมะ พุทธะ
5. โพนชุรัง สดาสิวะ เสน
        มหาตมะ เคาตมะ พุทธะ
6. ศานการ ทัตตาราราเย เทพ
        ภควัน พุทธะ
7. พี.แอล วิทยา
        พุทธะธรรมจะ
        อภิอุทัย อนิ ประสาระ

 

โอริยะ
ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ: สาหิตยะ อคาเดมีแปล

 

ปัญจาบี

1. โมหัน ซิงห์
        เอเชีย ดา จานัน แปลจากประทีปแห่งทวีปเอเชีย โดย เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์
2. เอ็มเบ็ดการ์,ดร. บี.อาร์
        ภควันพุทธะ อเต อุนาห ดา ธัมม: ภทันต์ อนันท์ เกาสัมยยันแปล

 

สินธี
ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ : สาหิตยะ อคาเดมีแปล

 

ทมิฬ
1. อโยธยา ทัส, บัณฑิต
        พุทธธรรม อวทิเวทัม
2. อัปปธุไร,บัณฑิต
        พุทธราทู อรุลาสัม
3. ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ : สาหิตยะ อคาเดมีแปล
4. ฮาร์มาน เฮสเส
        สิทธารถ

 

เตเลกู

1. อทาวี บาพีราช
        หิมพินทุ
2. ทักกิสาลา โกปาลา กฤษณาอิหะ
        พุทธะ วังมยัม
3. กรุณากรี
        1. สุอันทารานันทามุ แปลจากสุอันทารนันทะของอัศวโกศ
        2. พุทธะ จริถะ แปลจากพุทธจริตของอัศวโกศะ
4. วีรภัทร ราโอล,บี.
        1. รุสสาอิโล พุทธธรรม
        2. พุทธ ธรรม ปริชยัม แปลจากอังกฤษ:  องค์ทะไล ลามะ

 

อุรดู
1. ธัมมนันทะ โกสัมพี
        ภควันพุทธะ : สาหิตยะ อคาเดมี,นิวเดลีแปล
2. เค.แอล.ยิบบีระ และ บี.ธัมมสิริ
        จตาชิซึ่มพุทธะ (แปลเป็นภาษาอุรดูจากภาษาอังกฤษของ เฮนรี เอส. โอลคอต)

 

Go to top