Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สารบัญ

 

 

1. คัมภีร์ภาษาบาลี

        อินเดียก็ยังไม่ยอมรับคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาในตัวอักษรสมัยใหม่ จนกระทั่งไม่นานมานี้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลรัฐพิหาร ปัจจุบันอินเดียได้จารึกตำราภาษาบาลีด้วยตัวอักษรเทวนาครี จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการการพิมพ์ภาษาบาลี รัฐบาลรัฐพิหาร,นาลันทาภายใต้การเป็นบรรณาธิการของพระจักดิสห์ กัสหยัป งานแต่ละชุดมีบทสรุปที่ถือเป็นคำนำด้วยภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษ บาลีติปิฏกะ(ไตรปิฎก)ในตัวอักษรเทวนาครีมี 41 ชุดชุดละประมาณ 400 หน้าดังนี้

1.สุตตปิฏก

        1. ทีฆนิกาย 3  เล่ม
        2. มัชฌิมนิกาย 3 เล่ม
        3. สังยุตตนิกาย 4 เล่ม
        4. อังคุตตรนิกาย 4 เล่ม
        5. ขุททกนิกาย ซึ่งแแบ่งออกเป็น 15 เล่มดังนี้
        1. ขุททกปาท
        2. ธัมมปท
        3. อุทาน
        4. อิติวุตตกะ
        5. สุตตนิปาท
        6. วิมานวัตถุ
        7. เปตวัตถุ
        8. เถรคาถา
        9. เถรีคาถา
        10. ชาตก 2  เล่ม
        11.  นิทเทส 2  เล่ม
        12. ปฏิสัมภิทามัคค์
        13. อปทาน
        14. พุทธวังส์ 2  เล่ม
        15. จริยาปิฏก

2. วินัยปิฏก
        1. มหาวัคค์
        2. จุลวัคค์
        3. ปาราชิก
        4. ปาจิตติยา
        5. ปาริวาร
3. อภิธรรมปิฏก
        1. ธัมมสังคนี
        2. วิภังค์
        3. ธาตุกถา
        4. ปุคคลปันนี
        5. กถาวัตถุ
        6. ยมก 3 เล่ม
        7. ปัฏฐาน 6 เล่ม
        ผลงานเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆของอินเดียในชื่อไตรปิฏกหนังสือศักดิ์สิทธิ์ดังต่อไปนี้

ภาษาฮินดี

1. พระอนันท์ เกาสัลยยัน,ภทันต์
        1. อังคุตตรนิกาย-เล่ม 1-4
        2. ชาตก เล่ม 1-4
        3. อภิธัมมสังคโห
        4. ธัมมปท
2. จันทริกะ ประสาท จาเกียสุ
        ธัมมปท (พร้อมทั้งอรรถกถาแปล)
3. พระธัมมรักษิตะ,ดร. 
        1. สังยุตตนิกาย เล่มที่ 1-2
        2. ธัมมปท (ฉบับแปลอย่างเดียว)
        3. ธัมมปท (ต้นฉบับและฉบับแปล)
        4. ธัมมปท (ต้นฉบับและฉบับแปลพร้อมตำนาน)
        5. อิติวุตตกะ
        6. มหาปรินิพพานสูตร
4. พระธัมมรัตนะ,ดร. 
        1. สุตตนิปาท (ต้นฉบับและฉบับแปล)
        2. ขุททกปาท (ต้นฉบับและฉบับแปล)
        3. เถระคาถา (แปล)
5. อินเดอร์,ศาสตราจารย์
        ธัมมปท
6.พระจักดิสห์ กัสหยัป 
        1. สังยุตตนิกาย เล่มที่ 1-2
        2. อุทาน
7. พระกิติมา
        1. สิคลสูตร (ต้นฉบับและฉบับแปล)
        2. มหาปรินิพพานสูตร (ต้นฉบับและฉบับแปล)
8. พระปรักยนันท์,จี
        กาลามสูตร
9. ราหุล สันกฤตยยัน
        1. ทีฆนิกาย
        2. มัชฌิมนิกาย
        3. วินัยปิฏก
        4. อัมบัตถะสูตร
        5. ธัมมปท (ต้นฉบับภาษาบาลี,สันสกฤตและคำแปล)
        6. ขุททกนิกาย ( 11 เล่ม ยกเว้นเล่มที่ 10-13)
10. อุปธัย,ภรัต ซิงห์
        เถรีคาถา (แปล)
11. วันสินารายณ์ ลาล
        ธัมมปท (โคลง)
อัสสัม

1. นันทพรรษา,พระ
        ธัมมปท
2. อุเปนทรจันทรา เลขารุ
        ธัมมปท

 

เบงกาลี

1. ภิกขุ สีลภัทร
        1. ธัมมปท
        2. ทีฆนิกาย เล่มที่ 1-3
        3. เถรีคาถา
        4. สุตตนิปาท
        5. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
        6. มัชฌิมนิกาย
        7. อุทาน
2. เบโจย จันทรา โกสห์
        1. เถรคาถา
        2. เถรีคาถา
3. ชารุ จันทรา โบส
        ธัมมปท (ต้นฉบับภาษาสันสกฤตและแปล)
4. อีสาน จันทรา โกสห์
        ชาตก
5. ประกานโลกา สถวีระ และภิกขุ อโนมทัสสี
        ธัมมปท
6. วิธูเสขระ ศาสตรี
         ปาฏิโมกข์

 

คูจราตี
1. ธัมมนันทะ โกสัมพี

        1. สุตตนิปาต
        2. อภิธัมม์
2. มานี ลาล นาธุไภ โทสี
        ธัมมนัม ปาโท ธัมมปัท

 

มาราธี

1. ชี.วี.ราชเวท        
        ทีฆนิกาย
2. ธัมมนันทะ โกสัมพี
         สุตตนิบาต
3. ธัมมรักษิต ภิกษุ
        1. ธัมมปท
        2. ขุททกปาท
4. คุนเดอร์ บัลพันต์ ทีวัน
        ธัมมปท
5. นารายัน วสุเทพ ตุนการ์
        ชาตก

 

ปัญจาบี
1. ลาล มานี โชศรี
        ธัมมปท(ต้นฉบับบาลีอักษรกุรมุขีและฉบับแปล)

 

เตเลกุ
1. สุเมธ วิมลักษะ
        ธัมมปท

 

อุรดู
1. ไพศวรสหวาร ประสาท มันนาวารค, ลักนาวี
        ธัมมปท ยา สาชิ ราห์ (แปลเป็นฉันท์)

 

ภาษาอังกฤษ
1. ธัมมปท- ชี. คุนฮัน ราช บรรณาธิการ
        1. ต้นฉบับบาลีอักษรเทวนาครีพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
        2. ต้นฉบับบาลีอักษรโรมันพร้อมคำแปลอังกฤษ
        3. ภาษาอังกฤษอย่างเดียว
2. ธัมมปท ต้นฉบับบาลี อักษรเทวนาครีพร้อมด้วยคำนำ,คำแปลและบันทึกภาษาอังกฤษ โดย พี.แอล.วิทยา
3. ธัมมปท ต้นฉบับบาลี อักษรเทวนาครีพร้อมด้วยคำนำ,คำแปลและบันทึกภาษาอังกฤษ โดย เอ็น.เค. ภควัต
4. ธัมมปท ต้นฉบับบาลี อักษรโรมันพร้อมด้วยคำนำ,คำแปลและบันทึกภาษาอังกฤษ โดย เอ็ส.ราธกฤษนัน
5. ธัมมปท แปลโดยอาจารย์ พุทธรักขิต
6. ปรากฤต ธัมมปท พร้อมกับคำแปลและบันทึก โดย บี.เอ็ม บารัว
7. เทศนาและคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าคัดมาจากทีฆนิกาย,มัชฌิมนิกายและแหล่งอื่นๆ นำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยสุธการ์ ดิกสิต
8. จริยาปิฏก  ต้นฉบับอักษรเทวนาครีพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษ โดย บี.ซี.ลอว์
9. ทัตถาวังศ  ต้นฉบับอักษรเทวนาครีพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษ โดย บี.ซี.ลอว์
10. พุทธวังศ แปลโดย บี.ซี. ลอว์
11. ศาสนวังศ แปลโดย บี.ซี. ลอว์
12. กถาวัตถุ  ถามตอบอรรถกถา แปลโดย บี.ซี.ลอว์
13. สุตตนิปาต โดย ศาสตราจารย์ พี.วี. บพัต
14. กาลามสูตร แปลโดยพระโสมะ เถระ
15. สักกะปัญหา  แปลจากสักกะปัญหาสูตร โดยแม่ชีวชิรา
16. อรถาปทสูตร แปลจากภาษาจีนอัตถากวรรค โดย พี.วี. บพัต

Go to top