Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        ปีนี้มีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธมัคค์ เรื่อง "รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล"จำนวน 1 เรื่อง เป็นชุดโครงการวิจัยในหัวข้อ "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางปริมณฑล" ซึ่งมีงานวิจัยในชุดโครงการทั้งหมด 4 เรื่อง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การดำเนินการภายใต้สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย งานวิจัยเสร็จสิ้นตามสัญญาและได้ส่งมอบงานเรียบร้อยร้อย และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) หน้า 65-79 วารสาร TCI ฐาน 2 ได้นำมาเขียนบทความวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/246800/170662

 

 

 

Go to top