Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

                พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม เจ้าคณะกรุงเทพ มหานคร เปิดเผยว่า จากการที่มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนั้น จากนี้ไปคงต้องทำงานหนักมากขึ้น โดยจะเน้นสานต่องานของพระธรรมสุธี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครง การพี่อุ้มน้อง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการช่วยเหลือระหว่างพระกับพระด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น หากเจ้าอาวาสวัดใดมรณภาพทางเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต จะบริจาคปัจจัย 1,000 บาท พร้อมผ้าไตร ถวายพระรูปที่มรณภาพ ขณะที่วัดใดมีฐานะยากจน ขัดสนปัจจัยในการบริหารจัดการวัด ทางเจ้าอาวาสวัดที่พอมี เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขตก็จะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ เป็นต้น สำหรับปัญหาของพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสม ก็จะต้องดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น โดยจะต้องอาศัยกำลังของพระวินยาธิการ ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญมาก เพราะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ปัญหาพระภิกษุ-สามเณรประพฤติไม่เหมาะสมมีจำนวนน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น พระปลอม พระเรี่ยไร นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมให้เจ้าอาวาสที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะต้องสานสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบข้าง เนื่องจากที่ผ่านมา วัดหลายแห่งประสบปัญหาชุมชนไม่ยอมรับ ดังนั้น เจ้าอาวาสจะต้องสานสัมพันธ์กับชุมชน พุทธศาสนิกชนที่อยู่รอบวัด เพื่อให้เขาเหล่านั้น เกิดความเข้าใจการทำงานของเจ้าอาวาส รวมทั้งได้พูดคุยกันจะทำให้ชุมชนกับวัดอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
                "อาตมาอยากให้แต่ละวัดสร้างความเข้าใจต่อชุมชน อย่างวัดของอาตมา ก็จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาฟังเทศน์ฟังธรรม จะทำให้เราได้พูดคุยกับเขา ก็จะทำให้เขาเข้าใจการทำงานของเรา ปัญหาระหว่างพระกับชุมชนก็จะไม่เกิดขึ้น สำหรับด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเน้นย้ำและส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเรียนนักธรรม บาลี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน อย่างไรก็ตาม อาตมาไม่คาดคิดว่าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จากนี้คงต้องทำงานหนักมากขึ้น และจะทำให้ดีที่สุด" เจ้าคณะกทม.กล่าว

ที่มา:http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEkwTURNMU5BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1TMHdNeTB5TkE9PQ==

Go to top