Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

              พระพรหมโมลี" ลั่นห้ามธรรมกายทำไตรปิฎกเพี้ยน เตรียมนำมาเปรียบเทียบ หากผิดพลาด มส.สั่งจัดการได้ทันที 
              เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวถึงกรณีที่วัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการโครงการชำระพระไตรปิฎกว่า การที่วัดใดวัดหนึ่งจะชำระพระไตรปิฎก สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตมหาเถรสมาคม (มส.) แต่ผู้ที่เข้าร่วมชำระจะต้องมีคุณสมบัติในด้านไวยากรณ์บาลีที่แตกฉาน มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยสงฆ์ในสายเถรวาท
              เนื่องจากคณะสงฆ์ไทยเป็นเถรวาท ปัจจุบันพระไตรปิฎก ที่ได้รับการยอมรับ มีเพียง 3-4 ฉบับ อาทิ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ การชำระพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกาย คงต้องรอให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จากนั้นค่อยนำเนื้อหามาเปรียบเทียบว่าบิดเบือนคำสอนให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือไม่ หากมีความผิดเพี้ยน มส.สามารถมีคำสั่งให้เข้าไปดำเนินการจัดการได้ทันที

              นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คงต้องรอให้การชำระพระไตรปิฎกเสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบได้

              ด้านพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ไม่มีใครในโลกสามารถเปลี่ยนคำสอนในพระไตรปิฎกได้ ผู้ที่ทำก็มีแต่จะเสื่อมเสียไปเอง โครงการพระไตรปิฎกที่ทางวัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการอยู่นั้น มุ่งรักษาคัมภีร์ใบลานตามสายจารีต ต่างๆ โดยจะถ่ายภาพทำเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และขอความร่วมมือนักวิชาการทั่วโลกช่วยกันตรวจชำระให้ได้เป็นฐานข้อมูลพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์.

http://www.thairath.co.th/content/edu/158282

Go to top