Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา มุ่งให้พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้ สามารถเผยแร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
            พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงภารกิจของสำนักงานฯ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ที่ได้มุ่งเห็นบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้สำเร็จเปรียญธรรม 9ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ มีความเข้าใจในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2วัน มีพระบัณฑิตฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 400รูป คาดว่าพระบัณฑิตที่เข้าประชุมครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่พระพุทธสาสนา ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป 
 
แหล่งข่าว:กรมประชาสัมพันธ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 19:10 น.
ที่มา:
http://news.sanook.com/scoop/scoop_367799.php

Go to top