Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต รุนที่ 58  ปริญญาโทศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สมัยที่ 20 และปริญญาเอกศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สมัยที่ 4 ที่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          ในปีนี้มีนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาจำนวน 3909 รูป/คน  ระดับปริญญาตรีจำนวน 3129 รูป/คน ปริญญาโทจำนวน 753 รูป/คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 27 รูป/คน  สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถรานุเถระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอีกจำนวน 17 รูปคน

        ในจำนวนนี้มีพระสงฆ์จากต่างประเทศอีก 7 รูป คือสมเด็จ ศ. ดร. กุมารภิวังสะจากเมียนมาร์ สมเด็จพระสังฆราชาจากประเทศลาว(ผ่อง ปิยธีโร,สมฤกษ์),พระดูอันเทนะ คณานิสสระ มหานายเก จากศรีลังกา, พระชญานปูรนิก จากเนปาล, พระเว่ยวู จากมาเลเซีย, นายเลนส์ คูชินจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด อังกฤษและ ศาสตราจารย์ยาคุปิติยาเก กรุณาทาส จากฮ่องกง

          ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถระอีกสามท่านและแม่ชีอีกหนึ่งท่าน พิธีเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าและสิ้นสุดพิธีประมาณ 17 นาฬิกา
          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทแก่บัณฑิตใหม่สรุปความตอนหนึ่งว่า “ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีธุระที่จะพึงศึกษาอยู่สองอย่างคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การสำเร็จการศึกษาฝ่ายปริยัตินั้นเป็นเพียงบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอันจะอำนวยให้ประสบผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธต่อไป ดังนั้นเมื่อสำเร็จทางด้านปริยัติธรรมแล้ว จึงควรมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมและปฏิเวธธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นการศึกษาจะได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสนใจในข้อนี้ให้มาก ปริญญาบัตรนี้เป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ปราศจากความรู้ความสามารถ ผู้ได้รับถ้าไม่มีความรู้ความสารมารถจริง ปริญญาบัตรก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นจึงควรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนให้ความรู้ความสามารถนั้นกลายเป็นปัญญาที่แท้จริง ให้ได้ผลดีทั้งทางวิชาคือความรู้ และจรณะคือความประพฤติ ปริญญาบัตรก็จะมีความหมาย” 

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการศึกษาครบทั้งสามระดับคือระดับปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี  ปริญญาโทศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 2-5 ปี และปริญญาเอกศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 3-5 ปี โดยมีการจัดการเรียนการสอน 4 คณะได้แก่คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

       ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.mbu.ac.th  ได้ทราบข่าวว่าขณะนี้(ภายในเดือนพฤษภาคม)กำลังมีการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับทั้งพระภิกษุและฆราวาส
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
21/05/56

Go to top