Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           ปัจจุบันมีหนังแจกฟรีมากมาย บางเล่มอ่านแล้วมีคุณประโยชน์ แม้จะเป็นเพียงหนังสือแจกฟรีก็ตาม บางเล่มก็มีคุณค่าควรแก่การสะสม แต่บางเล่มก็ไม่อยากอ่านจึงต้องทิ้งไว้เฉยๆ วันหนึ่งขณะที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ก็มีโยมคนหนึ่งนำหนังสือมาถวาย เป็นหนังสือประเภทแจกฟรี หนังสือมีหลายเล่มเมื่อรับแล้วก็ได้แจกจ่ายให้พระภิกษุสามเณรรูปอื่นๆได้อ่าน ในหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าด้วย “อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์” อ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ จึงขออนุญาตนำเผยแผ่ให้คนอื่นๆได้อ่านกัน มีรายละเอียดเป็นข้อๆดังต่อไปนี้
 

           1. การสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตนเอง
           2. เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง
           3. ทำให้จิตบังเกิดกุศลได้ง่าย
           4. ทำให้ใจสงบสุขุม
           5. เหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

อุบาสิกาชาวอินโดนีเซีย ที่วัดไทยในเกาะบาหลี

 

           6. สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
           7. เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้
           8. เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
           9. เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง
           10.เพื่อให้ทุกข์ต่างๆหมดไป
           11. เป็นการขจัดภัยต่างๆ
           12.เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยต่างๆ

 

พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน สิงหบุรี


ที่มา: พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม),อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา,มปพ.

 

 

Go to top