Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปีนีมีพระชันษาครบ 98 ปี องค์กรสงฆ์และหน่วยงานต่างๆได้จัดงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม 2554 พุทธศาสนิกชนท่านใดจะไปร่วมงานขอเชิญได้ ปัจจุบันคนที่มีอายุร้อยปีมีน้อยแล้ว ยิ่งพระสงฆ์ที่มีอายุใกล้ร้อยปียิ่งเหลือน้อย สมเด็จพระญาณสังวรฯ มีอายุใกล้ร้อยปีแล้ว ทางคณะสงฆ์จึงได้จัดโครงการ "สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี" ขึ้นในช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 2554- 3 ตุลาคม 2555


       งานนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2554  มติที่ 401/2554 เรื่องโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี มีใจความสรุปว่า “เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่มวลศิษย์ยานุศิษย์ คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลและประชาชนทั้งหลาย จักได้ร่วมกันสนองพระเดชพระคุณถวายเป็นสักการบูชา โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นชาติภูมิของสมเด็จพระสังฆราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธรณสุขเพื่อก่อสร้างอาคารคนไข้ขนาด 298 เตียง สูง 8  ชั้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคคลากร คิดเป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท จึงได้สนับสนุนด้วยการจัดทำโครงการ “ตึก 100 ปี 100 ปี มีใจความสรุปว่า “เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระสังฆราช องค์เป็นสกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งเพื่อยังสาธารณประโยชน์แก่มหาชนทั้งปวงสืบไป      

        เมื่อความทราบถึงฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดรับเป็นประธานจัดหาทุน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการเพื่อร่วมกันถวายเป็นสักการบูชาแด่สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทั้งนี้ได้ทรงมีพระราชปรารภพระราชทานแนวทาวการจัดหาทุนให้เป็นความเอื้อเฟื้อจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกันฉลองพระกุรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยน้ำจิตสมานฉันท์โดยไม่มีการบังคับกะเกณฑ์ใดๆ

 


       คณะสงฆ์จึงเห็นสมควรร่วมกันฉลองพระราชศรัทธา ด้วยการจัดโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” เป็นอนุโครงการที่ฝ่ายบรรพชิตจะได้ร่วมกันดำเนินการ โดยให้แต่ละวัดหรือตาละกลุ่มคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา ร่วมกันระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม มีการทอดผ้าป่า และตั้งตู้รับบริจาคเป็นต้น เพื่อนำเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จบริบูรณ์สมพระราชประสงค์สืบไป
       คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมสมทบทุน โดยเจ้าอาวาสจะได้นำไปร่วมทอดผ้าป่าที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติเของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบรอบ 98 พรรษา

       เว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามได้รับฏีกานิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลในงานวันที่ 3 ตุลาคม 2554 นี้ด้วย และตั้งใจจะร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการนี้ตามสมควรแก่สถานะทางการเงินที่มีอยู่ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามได้มอบหมายให้เป็นผู้ประกาศข่าวให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดมัชฌันติการามได้รับทราบและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเกินสองหมื่นบาทแล้ว แต่ในขณะนี้ยังไม่ทราบยอดรวมที่แน่นอน   

           ผู้เขียนเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนาราม ได้นำเงินห้าพันบาท(เงินที่ตั้งไว้เป็นรางวัลประกวดเรียงความวันแม่ ประกาศผลไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2554 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล จึงนำมาบริจาคร่วมโครงการนี้) ร่วมบริจาคสร้างกุศลเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยในโครงการสังราชบูชา พระชันษา 100 ปี
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีคุณูปการแก่คณะสงฆ์ไทยอย่างอเนกอนันต์ พระองค์เป็นผู้ให้ สร้างถาวรวัตถุและศร้างศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ใครที่อยากร่วมบริจาคขอเชิญติดต่อได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.sangharaja.org

 

พระมหาบุญไทย ปุญญมโน
02/10/54

มติมหาเถรสมาคม 401/2554
http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255406170201&title=10

 

Go to top