Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          หลังวันมาฆะหนึ่งวันผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๖ ได้เดินทางไปยังวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  วัดในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่บนเขา ณ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการฝึกอบรมภาคนวกรรม ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ 
          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดเดียวที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และทรงรับเป็นองค์ประธานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ใน วันที่ ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

          วัดนี้มีรูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมือนใครในโลก หากมองดูไกลๆเหมือนรูปเรือที่กำลังล่องลอยอยู่ในท้องทะเล มีคำอธิบายจากเว็บไซต์ของวัดว่า “วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  ในพระองค์ ฯ  สร้างเป็นรูปเรือหลวง  มีความหมาย ถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (ทะเลวน)ให้พ้นจากโอฆะสงสารห้วงน้ำนั้นคือกิเลส เรือที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือภูเขาหมายถึงเป็นสถานที่ ที่น้ำไม่สามารถท่วมถึงได้หรือท่วมทับแก่บุคคลที่มีปัญญาได้ ผู้มีปัญญา มีความขยัน อดทนไม่ประมาทตามกิเลส  มีความสำรวมระวังดี ก็จะอยู่บนเรือลำนี้ได้โดยปลอดภัย เรือหลวงอันเป็นที่ตั้งของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์มีชื่อเรือว่า "ราชญาณนาวาฑีฆายุมงคล"  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เรือหลวงลำนี้มีความกว้าง ๓๐ เมตร ยาวโดยประมาณ ๖ ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ สร้างขึ้นล้วนแต่เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงสถาบันแห่งชาติทั้งสิ้น หากใครได้ไปสัมผัสสิ่งก่อสร้างของวัดนี้ต้องตกตลึงในความพิเศษพิศดาร บนภูเขาสูงกลางป่าเขา ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ให้ได้ทัศนา เราทั้งหลายต่างกำลังเวียนว่ายในนาวาคือกิเลส กรรม วัฏฏะ แต่ใครจะลด ละ เลิกได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับศรัทธาและปัญญาของแต่ะคน วัดนี้ยังมีอะไรที่น่าศึกษาอีกมาก ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นโปรดดูได้จากเว็บไซต์ของวัดโดยตรง (http://www.watpasiriwattanavisut.org/)

 


  

        จุดเด่นที่สุดของวัดนี้ในปัจจุบันคือเจดีย์ศรีพุทธคยาสร้างบนภูเขาสูง ภายในบริเวณสามารถเดินวนขึ้นจนถึงยอดเจดีย์ได้ กลางวันอากาศร้อน แต่ตอนกลางคืนอากาศหนาว เจดีย์ศรีพุทธคยาตั้งตระหง่านบนยอดเขาที่สูงที่สุดของวัด ในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนไปเยือนมิได้ขาด วันที่คณะพระธรรมทูตเดินทางไปถึงนั้นมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเชียกำลังเยี่ยมชม ใครที่ยังไม่เคยไปนมัสการเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย หากมีโอกาสเชิญแวะไปสักการะที่วัดแห่งนี้ก่อนก็ได้ เพราะได้จำลองแบบแทบทุกประการของเจดีย์พุทธคยามาไว้ที่นี่แล้ว พลังศรัทธาของมนุษย์อาจย้ายภูเขาทั้งลูกได้ พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็สามารถสร้างเจดีย์ได้บนยอดเขา ศรัทธาจึงเป็นสิ่งแรกที่ชาวพุทธควรสร้างให้มีขึ้น เพราะศรัทธาคือประตูแรกที่จะเปิดเข้าสู่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา มีผู้เขียนไว้น่าคิดว่าสาเหตุที่คนไม่เข้าวัดเพราะ “ตัดห่วงไม่ขาด อวดฉลาดกว่าพระ ทิฎฐิมานะแรงกล้า ศรัทธาไม่เกิด” ศรัทธาคือสิ่งหนึ่งที่จะพาคนเข้าวัด หรือศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา


          พระธรรมทูตคือพรภิกษุผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ก่อนที่จะออกไปเผยแผ่ยังต่างประเทศต้องมีการฝึกอบรมเป็นเวลาสามเดือน ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคนวกรรม(ก่อสร้าง)และภาคจิตภาวนา ภูเขาสูงเสียดฟ้ายังสามารถมีสิ่งก่อสร้างอันล้ำค่าอันเป็นตัวสัญลักษณ์แทนความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยาคือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ปัจจุบันมีเจดีย์พุทธคยาให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปสักการะ แต่การจำลองแบบของเจดีย์มาสร้างไว้ที่เขาโคกเผ่น นครสวรรค์แห่งนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง 


           เรือหลวง "ราชญาณนาวาฑีฆายุมงคล"และ "เจดีย์ศรีพุทธคยา" ที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของพระเถระรูปหนึ่งที่อุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ไว้เตือนใจมนุษย์ นั่นคือพระเดชพระคุณพระเทพโมลี วัดราชผาติการาม ขอกราบคารวะในสติปัญญาและพลังศรัทธาของพระเดชพระคุณด้วยความเคารพ

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
เรียบเรียง
๐๒/๐๓/๕๓

Go to top