Cybervanaram.net : ไซเบอร์วนาราม.เน็ต  

เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนา อารามหนึ่งบนโลกไซเบอร์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

           สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17  ที่สถาบันฝึกอบรมพระรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุต ณ ห้องประชุมตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (เวลา 14.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2554)   
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2554 ได้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสามภาคคือภาควิชาการ อบรมที่วัดพระศรีมหาธาตุ ภาคนวกรรมอบรมที่วัดสิริวัฒนวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์และภาคจิตตภาวนาฝึกอบรมที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ทั้งสามภาคการศึกษาใช้เวลาสามเดือน ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจนสามารถจบตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งพระภิกษุเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

           สมเด็จพระวันรัต ได้ให้โอวาทแก่พระธรรมทูตสรุปความว่า “ ขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตทุกท่านที่จบการศึกษาในวันนี้ พวกท่านเป็นผู้เสียสละที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองไทย ทั้งดินฟ้าอากาศ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนผู้คน ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเสียสละในการที่จะไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องอบรมให้มีความพร้อม เพื่อทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมกัน ซึ่งเป็นนโยบายหรือวัตถุประสงค์สำคัญของการฝึกอบรม และท่านทั้งหลายคงได้รับการถวายความรู้จากครูบาอาจารย์มาอย่างพร้อมมูลแล้ว  

           คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจธรรมความจริง เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจจธรรมความจริงนั้นและนำมาเผยแผ่ เหมือนจุดประทีปในที่มืดให้มีแสงสว่าง ทำให้คนมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสัจจธรรมที่เป็นสากลไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ความดีต้องเหมือนกัน เพราะความดีเป็นสัจจธรรม ส่วนการกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในประเทศทางยุโรปอาจจะใช้การจับมือแทนการไหว้ เราต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละชาติให้ดี แม้จะมีความเชื่อต่างกันในแต่ละศาสนาแต่ก็สามารถจะมีความสมานสามัคคีกันได้ สาวกของทุกศาสนาต่างก็ต้องการที่จะเผยแผ่หลักคำสอนในศาสนาของตน หลายปีมาแล้วทางภาคอีสานมีการเผยแผ่ศาสนาหนึ่งที่ติดประกาศบนต้นไม้ คงจำกันได้ แต่ก็ไม่ควรไปสร้างความทะเลาะเบาะแย้งกัน พระพุทธศาสนามีหลักของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่แสดงไว้ในโอวาทปาฎิโมกข์คือไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้ายใคร แต่ให้เคารพในความเชื่อของแต่ละศาสนา ก็สามารถจะร่วกันอย่างสันติสุขได้ 

           อนึ่งธรรมเนียมของหมู่คณะก็ต้องรักษาไว้ เราเป็นอะไรเราต้องเป็นให้ได้และต้องเป็นจริงๆ เช่นการเป็นพระสงฆ์ กฎกติกาวินัยมีเท่าไหร่ก็ต้องรักษาให้ได้  ต้องรักษาจิตใจให้มั่นคง อย่าได้หวั่นไหวไปกับกระแสแห่งความเจริญทางวัตถุ ควรทำให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะและทำให้เกิดความสมานสามัคคีไม่ทำให้เกิดความรังเกียจกัน ต้องช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมของหมู่คณะไว้ให้ได้”
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) รุ่นที่ 17 ที่จบตามหลักสูตรประจำปี 2554 มีจำนวน 47 รูป มีความพร้อมที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันมีวัดธรรมยุตไทยและสำนักสงฆ์ในต่างประเทศคือวัดธรรมยุตไทยในทวีปอเมริกา 57 วัด  สำนักสงฆ์ 3 แห่ง และที่พักสงฆ์ 3 แห่ง เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีจำนวน 51 วัด ปัจจุบันมีพระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร) วัดพุทธบูชา เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

           ประเทศแคนาดามีวัดธรรมยุตจำนวน 6 วัด ทวีปยุโรปมี 15 วัด สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ปัจจุบันมีพระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน) วัดพุทธบารมี ประเทศเยอรมัน เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป 
           ประเทศออสเตรเลียมี 13 วัด ปัจจุบันมีพระปรีชาญาณวิเทศ (ศุภชัย  ติกฺขวีโร) วัดธัมมธโร เป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
           ทวีปเอเชียมี 21 วัด สำนักสงฆ์ 6 แห่ง แบ่งออกเป็นวัดไทยในอินโดนีเชีย  9 วัด และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ประเทศมาเลเชีย 1 วัด อินเดีย 4 วัด ฮ่องกงและไต้หวัน 7 วัด สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ประเทศญี่ปุ่นมีสำนักสงฆ์ 1 แห่งคือสำนักสงฆ์พุทธรังสี โตเกียว

           วัดธรรมยุตไทยในต่างประเทศจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศจึงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ธรรมยุตจึงต้องมีการจัดการฝึกอบรมพระธรรมทุตทุกปีเพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนวัดและสำนักสงฆ์ในต่างประเทศ ส่วนพระสงฆ์บางรูปเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่เดินทางไปประเทศไหนเลย ที่อบรมเพียงเพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางพระพุทธศาสนา แม้จะไม่ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ แต่ก็สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เหมือนกัน


พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน
ประธานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) รุ่นที่ 9
รายงาน
06/04/54

Go to top